Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0773/TA, 12 augustus 2005, beroep
Uitspraakdatum:12-08-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/773/TA

betreft: [klager] datum: 12 augustus 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. O.G. Schuur, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 4 april 2005 van de alleensprekende beklagrechter bij de tbs-kliniek Flevo Future, locatie Utrecht, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 6 juli 2005, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], juridisch medewerker.

Klagers raadsman mr. O.G. Schuur heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft:
a. de beslissing van het hoofd van de inrichting om klager op 28 maart 2004 een urinecontrole af te nemen en
b. de weigering van het hoofd van de inrichting om klagers eigen bijdrage te restitueren in verband met een vroegtijdig beëindigde cursus aan de kunstacademie.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Door klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Met betrekking tot onderdeel a:
Klager heeft nog nooit drugs gebruikt. De urinecontrole vond op zondagochtend in alle vroegte plaats. Klager zit al elf jaar binnen. Er waren geruchten dat hij drugs invoerde, omdat hij buiten werkte. Hij heeft vervolgens om een confrontatie gevraagd
met degene(n) die die geruchten verspreidde(en), maar die heeft niet plaatsgevonden. Hem is nog nooit gevraagd om drugs mee te nemen naar de inrichting.

Met betrekking tot onderdeel b:
Klager volgde met toestemming van de inrichting twee cursussen: een schoonmaakcursus en een cursus aan de kunstacademie. Omdat er onvoldoende personeel beschikbaar was, moest klager stoppen met de cursus aan de kunstacademie, waar hij onder begeleiding
van personeel naar toeging. Hij was driemaal naar de cursus gegaan voordat hij moest stoppen. Het personeel had klager gezegd dat hij zijn bijdrage voor de cursus zou terugkrijgen. Dit blijkt ook uit e-mail van personeel, die bij de stukken is gevoegd.
Het is gemakkelijk om te zeggen dat er geen personeel voorhanden is, maar klager is wel zijn geld kwijt. Klager heeft zijn eigen bijdrage niet terugontvangen. De schoonmaakcursus heeft klager afgerond en hij heeft zijn diploma behaald. Hij heeft een
tijdje buiten de inrichting gewerkt.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Met betrekking tot onderdeel a:
De urinecontrole heeft at random plaatsgevonden. Er was geen concrete verdenking dat er sprake zou zijn van drugsgebruik c.q. - handel. Urinecontroles vinden altijd vroeg in de ochtend plaats en het is niet bijzonder dat een urinecontrole op
zondagochtend wordt afgenomen.
Met betrekking tot onderdeel b:
Klager is met de cursus aan de kunstacademie gestopt, omdat er geen personeel was om hem daar naar toe te begeleiden. Dit was niet aan hem te wijten. Zijn eigen bijdrage van
€ 36,67, zijnde ? van het cursusgeld, is aan hem niet terugbetaald. De inrichting heeft ? van het cursusgeld betaald. Ook de inrichting heeft het betaalde cursusgeld niet terugontvangen van de kunstacademie. In een dergelijke situatie beslist het hoofd
behandeling of tot terugbetaling aan de tbs-gestelde zal worden overgegaan. Blijkbaar is die beslissing niet genomen.

3. De beoordeling
Met betrekking tot onderdeel a:
De beroepscommissie komt tot het oordeel dat de beklagrechter op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.
Met betrekking tot onderdeel b:
Klager heeft zijn deelname aan een cursus aan de kunstacademie moeten beëindigen, omdat er geen personeel meer beschikbaar was om hem langer naar die cursus te begeleiden. De door klager betaalde eigen bijdrage van € 36,67 is niet aan hem
gerestitueerd.
Gelet op de toelichting namens het hoofd van de inrichting ter zitting
- waaruit blijkt dat hem een tegemoetkoming in de kosten van educatieve activiteiten is verleend - is de beroepscommissie van oordeel dat onder deze omstandigheden de weigering van het hoofd van de inrichting om aan klager de eigen bijdrage te
restitueren niet als redelijk en billijk kan worden aangemerkt. Derhalve zal de beroepscommissie het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagrechter vernietigen, het beklag alsnog gegrond verklaren en het hoofd van de inrichting opdragen
een
nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig om aan klager vanwege de gegrondverklaring van het beroep een tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak
Met betrekking tot onderdeel a:
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Met betrekking tot onderdeel b:
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij vernietigt de beslissing waarover is geklaagd en draagt het hoofd van de inrichting op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.M. van der Vaart, voorzitter, mr. N. Jörg en drs. B. van Dekken, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 12 augustus 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven