Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0780/TB, 12 augustus 2005, beroep
Uitspraakdatum:12-08-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/780/TB

betreft: [klager] datum: 12 augustus 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 25 maart 2005 van de Minister van Justitie, verder te noemen de Minister,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 6 juli 2005, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager en namens de Minister, [...].

Klagers raadsvrouw mr. J.C. Gillese is verhinderd om ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft beslist klager over te plaatsen naar de tbs-kliniek de Kijvelanden te Poortugaal (hierna: de Kijvelanden).

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. De Minister heeft op 25 maart 2005 beslist klager over te plaatsen naar de Kijvelanden. Deze overplaatsing is op 29
maart 2005 gerealiseerd.

3. De standpunten
Klager kan zich niet verenigen met zijn overplaatsing naar de Kijvelanden. Na een time-out in Veldzicht is klager teruggeplaatst naar Oldenkotte. Hij heeft zich daar altijd netjes gedragen. Vanaf 1 oktober 2004 heeft klager niet meer met de psychiater
gesproken. De psychiater had in het advies om klager over te plaatsen betrokken moeten worden. Klager was na zijn time-out in Oldenkotte liever teruggegaan naar zijn oude afdeling
II-A in plaats van overgeplaatst te worden naar de Kijvelanden.

De Minister heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Krachtens artikel 12 Bvt dient een spoedige opname in een tbs-inrichting bewerkstelligd te worden met inachtneming van de in artikel 11 Bvt genoemde eisen. Ten aanzien van de selectie van ter beschikking gestelden in het kader van een eerste opname of
herplaatsing in een tbs-inrichting is een toetsing aan een viertal criteria (geslacht, intelligentie, soort stoornis en vluchtgevaarlijkheid) van belang, die plaatsvindt op basis van in het dossier aanwezige informatie.
Uit de ter beschikking staande informatie in de onderhavige zaak komt naar voren dat klager een man is die functioneert op een beperkt intellectueel niveau. Er is sprake van een antisociale en paranoïde persoonlijkheidsstoornis. Er is gebleken van een
extreem beheersrisico. Klager is aanvankelijk geplaatst in Oldenkotte. Hij was het niet eens met de oplegging van de tbs en wilde niet behandeld worden. In Oldenkotte hebben zeer ernstige incidenten plaatsgevonden, waarbij klager meermalen fysiek
letsel
aan medepatiënten en personeel heeft toegebracht. In Oldenkotte was klager bijna voortdurend gesepareerd. Vanaf 22 oktober tot en met 22 december 2004 verbleef klager in het kader van een crisisinterventie in Veldzicht teneinde verlichting te brengen
in
de zeer gespannen relatie tussen klager en het personeel van Oldenkotte. Tevens zou nader onderzoek worden gedaan naar de problematiek van klager en de behandelprognose. Klager is na zijn verblijf in Veldzicht tijdelijk teruggeplaatst naar Oldenkotte.
De EVBG-commissie heeft op 16 maart 2005 geoordeeld dat klager voldoet aan de criteria om aangemerkt te worden als extreem beheersgevaarlijk. Alleen de Kijvelanden, de Van Mesdagkliniek en Veldzicht beschikken over een afdeling voor extreem vlucht-
en/of beheersgevaarlijken. De wachtlijsten voor plaatsing op die afdelingen in aanmerking nemend is klager geselecteerd voor de Kijvelanden. Het gaat momenteel redelijk met klager in de Kijvelanden. Het beroep zal ongegrond zijn.

4. De beoordeling
Bij de overplaatsing van ter beschikking gestelden dient de Minister, op grond van artikel 11, tweede lid, van de Bvt in zijn overwegingen te betrekken:
a) de eisen die de bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de ter beschikking gestelde voor de veiligheid van anderen dan de ter beschikking gestelde of de algemene veiligheid van personen of goederen stelt, en
b) de eisen die de behandeling van de ter beschikking gestelde gezien de aard van de bij hem geconstateerde gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens stelt.

Uitgangspunt van het op grond van het IBO II-rapport door de Minister geformuleerde beleid is dat alle tbs-inrichtingen geoutilleerd zijn voor iedere ter beschikking gestelde, met uitzondering van een aantal speciale categorieën, te weten vrouwen,
zwakbegaafden en extreem beheers- en vluchtgevaarlijke ter beschikking gestelden. Daarnaast wordt onderscheiden naar de primaire psychopathologie: psychotische stoornis of persoonlijkheidsstoornis.

De Minister heeft de beslissing tot overplaatsing van klager genomen met inachtneming van klagers geslacht, zijn intelligentie, de ten aanzien van hem gestelde diagnose en gegevens omtrent het al dan niet bestaan van een beheers/vluchtrisico, alsmede
de
bestaande wachtlijsten.

Klager heeft geen zwaarwegende argumenten aangevoerd die zouden kunnen of moeten leiden tot het oordeel dat de Minister in redelijkheid niet tot de bestreden overplaatsingsbeslissing heeft mogen komen. Gelet op klagers status als extreem
beheersgevaarlijke ter beschikking gestelde, het feit dat alleen de Van Mesdagkliniek, Veldzicht en de Kijvelanden beschikken over een afdeling voor extreem vlucht- en/of beheersgevaarlijken, en de wachtlijst voor die afdeling in de Kijvelanden het
kortst was, diende het belang dat klager zo snel mogelijk werd overgeplaatst naar een afdeling die het juiste beheersniveau kan bieden, te prevaleren boven klagers voorkeur om op de afdeling II-A van Oldenkotte te blijven.

Het hiervoor overwogene in aanmerking genomen is de beslissing klager over te plaatsen naar de Kijvelanden niet in strijd met de wet en kan deze evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. J.M. van der Vaart en drs. B. van Dekken, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 12 augustus 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven