Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0710/TA, 12 augustus 2005, beroep
Uitspraakdatum:12-08-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/710/TA

betreft: [klager] datum: 12 augustus 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 8 november 2004 van de beklagcommissie bij de tbs-kliniek Flevo Future, locatie Amsterdam, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 6 juli 2005, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], afdelingshoofd, en [...], juridisch medewerker.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. de oplegging van een belregeling zonder deze schriftelijk vast te leggen;
b. de inbeslagname van een uitdraai van de CD-foongids;
c. diefstal van € 100,=;
d. kamercontrole door BIAD-personeel;
e. de intrekking van de groene kaart zonder opgave van redenen;
f. het ten onrechte insluiten van klager op 26 augustus 2004 tussen 18.20 uur en 20.00 uur;
g. beperking van klagers bezoekrecht tot zestien uur per jaar.

De beklagcommissie heeft alle onderdelen van het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Met betrekking tot onderdeel a:
De belregeling houdt weinig in en duurt nu al een jaar. Klager vraagt zich af waarom een belregeling noodzakelijk is. Ze zitten er alleen bij. Tevoren is niets gebeurd. Klager zou niet goed in zijn behandeling hebben gezeten. De belregeling is niet
schriftelijk vastgelegd.

Met betrekking tot onderdeel b:
Klager heeft geen toestemming voor de inbeslagname en de vernietiging gegeven. Het is niet juist dat klager onbekende mensen belde. Het betrof familie.
Met betrekking tot onderdeel c:
De € 100,= is teruggevonden. Klager trekt dit onderdeel van het beroep in.
Met betrekking tot onderdeel d:
Kamercontroles verlopen inmiddels wel goed. Klager trekt ook dit onderdeel van het beroep in.
Met betrekking tot onderdeel g:
De bezoekregeling is inmiddels wel schriftelijk vastgelegd. Klager heeft iedere week recht op één uur bezoek. Momenteel wordt hem nog geen kwart van het aantal uren bezoek, waar hij recht op heeft, geboden. Hij en zijn man kunnen er niets aan doen dat
zij beiden in een tbs-inrichting verblijven. Liefst zou hij éénmaal per maand vier uur bezoek van zijn echtgenoot ontvangen.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep gepersisteerd bij het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt. Met betrekking tot onderdeel b. is toegelicht dat de uitdraai van de CD-foongids inbeslaggenomen en vernietigd is, omdat het
voorkwam
dat klager willekeurige mensen opbelde en ongewenste contacten probeerde te leggen die in verband staan met het door klager gepleegde delict.

3. De beoordeling
Met betrekking tot de onderdelen c. en d. kan een beslissing achterwege blijven nu klager ter zitting deze onderdelen van het beroep heeft ingetrokken.

Met betrekking tot de onderdelen a. en g. komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de beklagcommissie op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

Met betrekking tot onderdeel b. overweegt de beroepscommissie het volgende.
Uit artikel 44, vijfde lid, Bvt juncto artikel 23, vierde lid, Bvt volgt dat indien voorwerpen worden aangetroffen die niet in het bezit van een verpleegde mogen zijn, het hoofd van de inrichting bij inbeslagname een bewijs van ontvangst aan de
verpleegde verstrekt, hetzij met toestemming van de verpleegde in diens aanwezigheid de voorwerpen vernietigt. Vast is komen staan dat de inbeslagname van de betreffende uitdraai van de CD-foongids niet op de juiste wijze is geschied. De uitdraai is
inbeslaggenomen en vernietigd, terwijl er geen bewijs van ontvangst aan klager is verstrekt. Dit maakt dat de beroepscommissie het beroep gegrond zal verklaren. Zij ziet echter geen reden om klager een tegemoetkoming toe te kennen, aangezien de
uitspraak van de beroepscommissie voldoende tegemoetkoming wordt geacht.

Met betrekking tot onderdeel e. overweegt de beroepscommissie dat dit onderdeel betrekking heeft op de behandeling van klager en geen beklagwaardige beslissing betreft als vermeld in de artikelen 56 en 57 Bvt. Derhalve zal de beroepscommissie de
uitspraak van de beklagcommissie terzake vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in het beklag.

Met betrekking tot onderdeel f. overweegt de beroepscommissie dat gelet op artikel 57, eerste lid, Bvt tegen een beslissing tot afzondering alleen beklag openstaat nadat deze een week heeft geduurd. Nu klager voor de duur van 1.40 uur is afgezonderd,
betreft dit geen beklagwaardige beslissing en zal de beroepscommissie de uitspraak van de beklagcommissie terzake vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in het beklag.

4. De uitspraak
Met betrekking tot de onderdelen a en g:
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van
de beklagcommissie.
Met betrekking tot onderdeel b:
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.
Met betrekking tot onderdelen e en f:
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.M. van der Vaart, voorzitter, mr. N. Jörg en drs. B. van Dekken, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 12 augustus 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven