Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1655/GB, 19 augustus 2005, beroep
Uitspraakdatum:19-08-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/1655/GB

Betreft: [klager] datum: 19 augustus 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 30 juni 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis De Geerhorst te Sittard afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 11 februari 2003 gedetineerd. Hij verbleef in de Individuele Begeleidingsafdeling gevangenis Nieuw Vosseveld te Vught. Op 9 juni 2004 is hij overgeplaatst naar de gevangenis Nieuw Vosseveld te Vught, waar een regime van algehele
gemeenschap geldt. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 19 oktober 2005.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager is van mening dat hij niet in een kleine setting hoeft te verblijven. Hij heeft eerder in de PI Haaglanden verbleven, alwaar hij geen problemen heeft ondervonden. Hij heeft de gevangenis De Geerhorst te Sittard slechts als voorkeur opgegeven.
Naast deze gevangenis zijn er nog meer gevangenissen waar klager naartoe zou kunnen. Aan klager is medegedeeld dat hij na een verblijf van 18 maanden voor overplaatsing in aanmerking zou komen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft verzocht om overplaatsing van de gevangenis Nieuw Vosseveld naar de gevangenis De Geerhorst. Reden van het verzoek is dat hij lange tijd in Vught verblijft en hij zich daar gediscrimineerd voelt. Gelet op de inrichtingsrapportage d.d. 27
juni 2005 en het advies van de gedragsdeskundige d.d. 14 juni 2005 is plaatsing in een kleine setting noodzakelijk. Gevangenis De Geerhorst kent een dergelijke setting niet. Wanneer klager zich gediscrimineerd voelt, kan hij één en ander met het
personeel van de inrichting bespreken en zich zonodig wenden tot de commissie van toezicht. Gelet op het vorenstaande en op het korte strafrestant van klager is besloten het verzoek tot overplaatsing niet te honoreren

4. De beoordeling
Uit de inrichtingsrapportage en het advies van de gedragsdeskundige blijkt dat klager zeer is gebaat bij structuur en een duidelijke benadering, waardoor hij niet geschikt wordt geacht voor plaatsing in een grotere groep gedetineerden, zoals in De
Geerhorst het geval is. Daarnaast komt er binnen afzienbare tijd een einde aan de detentie van klager.
Gelet op het vorenstaande komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin
als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.
Voorzover klager zich gediscrimeerd voelt, kan hij zich daaromtrent verstaan met de directeur dan wel met de maandcommissaris van de commissie van toezicht.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.J. van Oostveen, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. de Greef, secretaris, op 19 augustus 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven