Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1174/GB, 19 augustus 2005, beroep
Uitspraakdatum:19-08-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/1174/GB

Betreft: [klager] datum: 19 augustus 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 mei 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen op de afdeling voor psychologisch onvolwassenen (huis van bewaring, hierna jovo-h.v.b.) Nieuwegein, ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 30 maart 2005 gedetineerd. Hij is op voornoemde datum als preventief gehechte in het h.v.b. Utrecht te Nieuwegein geplaatst.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft bezwaar tegen zijn plaatsing in het jovo-h.v.b. Hij voelt zich daar niet lekker. Hij heeft problemen met het ‘kemphanengedrag’ van zijn leeftijdsgenoten. Hij voelt zich volkomen op zijn plaats in het h.v.b. tussen de volwassenen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Op grond van de bij klager afgenomen indicatiestelling komt klager in aanmerking voor plaatsing in het jovo-circuit. Plaatsing in het jovo-circuit gebeurt niet op vrijwillige basis maar op grond van regelgeving. Dat klager zich lekkerder voelt tussen
volwassenen is geen doorslaggevend argument om van de gebruikelijke indicatiestelling voor jovo af te wijken.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Volgens artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden worden in inrichtingen of afdelingen voor bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst die ouder zijn dan 17 jaar
en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen, Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, augustus 2001, kan
worden afgeleid dat psychologische onvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Daarbij komt dat gedetineerden in de leeftijd van 16 tot (indicatief) 24
jaar zich in het algemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in een inrichting voor psychologisch onvolwassenen vindt indicatiestelling plaats.

4.3. De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden aanhef en onder b, qua leeftijd valt onder de categorie gedetineerden die in een jovo-inrichting
kunnen worden geplaatst. Voorts is uit klagers indicatiestelling gebleken dat hij first offender is en een tekortkoming heeft voor wat betreft opleiding en dit maakt dat hij eveneens voldoet aan het tweede criterium van artikel 16 van de Regeling.
Tegen de achtergrond van het onder 4.2 overwogene komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen evenmin als onredelijk of
onbillijk kan worden aangemerkt. Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent de door hem gestelde omgangsproblemen met leeftijdsgenoten maakt dit niet anders.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. de Greef, secretaris, op 19 augustus 2005

secretaris voorzitter

Naar boven