Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0555/GB, 17 mei 2005, beroep
Uitspraakdatum:17-05-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/555/GB

Betreft: [klager] datum: 17 mei 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door A. Neef, omtrent

[...], verder te noemen betrokkene,

gericht tegen een op 7 maart 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft betrokkenes verzoek tot overplaatsing naar een gevangenis in Amsterdam of Alphen aan den Rijn afgewezen.

2. De feiten
Betrokkene is sedert 6 december 2001 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis Zoetermeer. Op 22 april 2005 is hij overgeplaatst naar de KPO afdeling van het penitentiair selectiecentrum te Den Haag.

3. Ontvankelijkheid
Ingevolge artikel 72, eerste lid, Pbw, heeft de betrokkene - voorzover hier van belang - het recht tegen de beslissing van de selectiefunctionaris een met redenen omkleed beroepschrift in te dienen. Het beroepschrift is echter ingediend door de moeder
van betrokkene. Daartoe op 29 april 2005 door tussenkomst van een medewerkster van het b.s.d. van de inrichting te zijn uitgenodigd, heeft betrokkene aangegeven geen schriftelijke verklaring te overleggen waaruit blijkt dat zijn moeder door betrokkene
is gemachtigd tot het instellen van het beroep. Betrokkene kan om die reden niet in het beroep worden ontvangen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart betrokkene niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 17 mei 2005

secretaris voorzitter

Naar boven