Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1209/GB, 22 augustus 2005, beroep
Uitspraakdatum:22-08-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/1209/GB

Betreft: [klager] datum: 22 augustus 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 mei 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis Nieuw Vosseveld te Vught afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 28 november 2001 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring Nieuw Vosseveld te Vught. Op 26 maart 2004 is hij geplaatst in de gevangenis De Geerhorst te Sittard, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft geprobeerd in contact te komen met een psycholoog, maar dat is niet gelukt. Klager voelt dat hij psychisch achteruit gaat en voelt zich niet goed meer in de gevangenis De Geerhorst. Hij vindt de afdelingen te groot en te druk. Hij acht dit
niet de juiste omstandigheden voor zichzelf en zijn latere tbs-behandeling. In de gevangenis Nieuw Vosseveld zijn de afdelingen kleiner. Klager heeft daar langere tijd doorgebracht met een veel beter gevoel. Overplaatsing is eveneens beter voor het
bezoek. Klager krijgt nu maar beperkt bezoek vanwege de afstand.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Op het moment dat klager werd geselecteerd voor een gevangenis, heeft hij bij brief aangegeven dat hij voorkeur had voor plaatsing in de gevangenis De Geerhorst te Sittard. Naar aanleiding hiervan is klager op 26 maart 2004 geplaatst in de gevangenis
De
Geerhorst. Klager heeft vervolgens verzocht om overplaatsing naar de gevangenis Nieuw Vosseveld. Het is beleid dat iemand in principe pas na 18 maanden verblijf in aanmerking kan komen voor overplaatsing naar een andere inrichting met eenzelfde regime,
tenzij er sprake is van een doorslaggevende sociale en/of medische indicatie. De selectiefunctionaris ziet in het geval van klager onvoldoende indicatie om van de termijn van 18 maanden af te wijken. Daarnaast heeft de advocaat-generaal in
’s-Hertogenbosch bij schrijven van 30 maart 2005 aangegeven dat klager niet in dezelfde inrichting mag verblijven als zijn broer [...]. Deze broer is geselecteerd voor de gevangenis Nieuw Vosseveld.

4. De beoordeling
Klager is op 26 maart 2004, op eigen verzoek, geplaatst in de gevangenis De Geerhorst. Op 16 april 2005 verzoekt hij om overplaatsing naar de gevangenis Nieuw Vosseveld. In beginsel is het beleid dat een gedetineerde na 18 maanden verblijf in
aanmerking
kan komen voor overplaatsing naar een andere inrichting met eenzelfde regime, tenzij er sprake is van doorslaggevende argumenten op sociale en/of medische indicatie. Ten aanzien van klager is niet gebleken van een dergelijke indicatie. Daar komt bij
dat
het Openbaar Ministerie heeft bepaald dat klager niet in dezelfde inrichting mag verblijven als zijn broer [...]. Deze broer verblijft momenteel in de gevangenis Nieuw Vosseveld. De beroepscommissie is gelet op het vorenstaande van oordeel dat de
beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.J. van Oostveen, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. de Greef, secretaris, op 22 augustus 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven