Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1642/GA, 15 september 2005, beroep
Uitspraakdatum:15-09-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/1642/GA

betreft: [klager] datum: 15 september 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 20 mei 2005 van de beklagcommissie bij de locatie De Marwei te Leeuwarden, voorzover deze de vaststelling van een tegemoetkoming betreft,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 2,50 vastgesteld vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag inhoudende dat een maand na de uitspraak van de beklagcommissie van 12 november 2004, nr. 996-04, er nog niets is gedaan door de
directeur
om de situatie, die aanleiding gaf tot de klacht, weg te nemen.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering omdat klager 96 keer een uur luchten is ontnomen. Dit betekent een tegemoetkoming van € 0,03 per keer luchten.

De directeur heeft gepersisteerd bij het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
Indien de rechtsgevolgen van een vernietigde beslissing niet meer ongedaan te maken zijn, kan in daarvoor in aanmerking komende gevallen een tegemoetkoming worden vastgesteld voor het door betrokkene ondervonden ongemak. Als maatstaf daarvoor kunnen
dienen het eventueel gederfde loon en de gemiste faciliteiten. Genoemd ongemak bestond voor klager hieruit dat de directeur geen maatregelen heeft genomen om de zogenaamde halve lucht weer mogelijk te maken.
De tegemoetkoming is niet bedoeld als schadevergoeding, voor het verkrijgen waarvan andere wegen openstaan. Zo kan klager ingevolge de circulaire van 13 augustus 1993, kenmerk 383893/93/DJ, een verzoek om schadevergoeding richten aan de directeur van
de
desbetreffende inrichting, terwijl hij zich ook kan wenden tot de civiele rechter.
De beroepscommissie acht een tegemoetkoming van € 25,= passend en geboden. Hiervan uitgaande is een tegemoetkoming van € 2,50 onjuist. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 25,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 15 september 2005

secretaris voorzitter

Naar boven