Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1347/GB, 29 augustus 2005, beroep
Uitspraakdatum:29-08-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/1347/GB

Betreft: [klager] datum: 29 augustus 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 mei 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Alphen aan den Rijn ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 20 augustus 2004 gedetineerd. Hij is op 13 mei 2005 geplaatst in de gevangenis Alphen aan den Rijn, een inrichting met een regime van algehele gemeenschap.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager wil graag in een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) worden geplaatst. Hij begrijpt niet dat de inrichting heeft geadviseerd hem in een gesloten inrichting te plaatsen. Hem was steeds voorgehouden dat een positief advies zou worden
uitgebracht
met betrekking tot plaatsing in een b.b.i. Het negatieve advies van de officier van justitie in verband met slachtofferconfrontatie begrijpt klager evenmin. Hij is niet in het huis van het slachtoffer geweest, bestuurde alleen de vluchtauto en heeft
het
slachtoffer nooit gezien.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is geselecteerd voor een gesloten inrichting, gelet op het negatieve advies van de officier van justitie, het advies van de inrichting en het strafrestant (v.i.-datum 21 augustus 2006). Mocht klager zijn positieve gedrag blijven continueren, dan
is de selectiefunctionaris bereid hem een kans te bieden op detentiefasering. Vanaf oktober 2005 kan klager een daartoe strekkend verzoek indienen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Alphen aan den Rijn is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat klager een zogenoemde first-offender is. Hij
is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar met aftrek. Zijn v.i.-datum is
21 augustus 2006.

Blijkens de inrichtingsrapportage is klager gedragsmatig geschikt voor plaatsing in een b.b.i. De inrichting was van plan klager voor plaatsing in een b.b.i. voor te dragen, maar heeft hier vanaf gezien in verband met het negatieve advies van de
officier van justitie. Daarom strekt het inrichtingsadvies tot plaatsing in een gesloten inrichting met een normaal beveiligniveau.

De officier van justitie heeft geadviseerd klager niet in een b.b.i. te plaatsen “in verband met collusiegevaar slachtoffers”.

4.3. De beroepscommissie overweegt dat de officier van justitie het in zijn negatieve advies geschetste gevaar op geen enkele manier heeft geconcretiseerd, terwijl evenmin is gebleken dat de selectiefunctionaris, alvorens een beslissing te nemen, op
dit punt navraag heeft gedaan bij de officier van justitie. Gelet hierop in combinatie met het feit dat klager first-offender is, dat hij gedragsmatig geschikt is voor plaatsing in een b.b.i. en dat zijn v.i.-datum is bepaald op 21 augustus 2006, is de
beroepscommissie van oordeel dat aan klagers belang doorslaggevende betekenis dient te worden toegekend.

4.4. Tegen de achtergrond van het vorenstaande komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, als onredelijk
en
onbillijk moet worden aangemerkt. De bestreden beslissing dient derhalve te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na
ontvangst daarvan. De beroepscommissie zal in een afzonderlijke beslissing bepalen of enige tegemoetkoming aan klager geboden is.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij zal in een afzonderlijke beslissing bepalen of enige tegemoetkoming aan klager geboden is.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.J. van Oostveen, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 29 augustus 2005

secretaris voorzitter

Naar boven