Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1118/GB, 16 september 2005, beroep
Uitspraakdatum:16-09-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/1118/GB

Betreft: [klager] datum: 16 september 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 15 april 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft afwijzend beslist op klagers verzoek om plaatsing in de Piet Roordakliniek te Apeldoorn.

2. De feiten
Klager is sedert 12 mei 2004 gedetineerd. Op 30 juli 2004 is hij geplaatst in de gevangenis Zoetermeer, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. Ontvankelijkheid
Klager heeft verzocht om plaatsing in een verslavingskliniek op grond van artikel 43 van de Pbw. In artikel 31 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden is bepaald dat de directeur, na instemming van de selectiefunctionaris,
tot
een dergelijke plaatsing kan besluiten. De omstandigheid dat de selectiefunctionaris daarmee kennelijk niet heeft ingestemd, levert geen beslissing op waartegen ingevolge artikel 72, eerste lid, Pbw beroep openstaat. Klager zal dan ook
niet-ontvankelijk
worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.J. van Oostveen, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. de Greef, secretaris, op 16 september 2005

secretaris voorzitter

Naar boven