Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1079/GB, 28 juli 2005, beroep
Uitspraakdatum:28-07-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/1079/GB

Betreft: [klager] datum: 28 juli 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 25 april 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) Zutphen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 24 februari 2004 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in de locatie De Berg (h.v.b.) te Arnhem. Op 6 april 2005 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. Zutphen.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager is op verzoek van de directeur van de locatie De Berg overgeplaatst. Een schriftelijke beslissing is klager pas veel later uitgereikt. Dit had tijdig kunnen gebeuren net als de overplaatsing zelf. Er was geen enkele reden omklager die informatie te onthouden. In alle h.v.b.’s zitten gedetineerden die zeer zware delicten hebben gepleegd en die worden ook niet overgeplaatst.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is preventief gehecht. Hij wordt verdacht van overtreding van de artikelen 289 en 416 van het Wetboek van Strafrecht gepleegd in de Pompekliniek. Aanvankelijk was hij gedetineerd in het h.v.b. Arnhem-Zuid. Daar heeft hijaangegeven dat hij door een onbekend persoon van achteren was aangevallen en is hij vervolgens overgeplaatst naar de locatie De Berg. Op 11 maart 2005 heeft hij hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak levenslang en tbs metdwangverpleging. Dit was waarschijnlijk voor de directie van de locatie De Berg het moment om te beseffen wie zij in huis hadden. Klager staat op lijst 2 van vlucht- en gemeengevaarlijke personen. De keuze om klager vanwege hetincident van het h.v.b. Arnhem-Zuid naar de locatie De Berg over te plaatsen was geen gelukkige. De locatie De Berg kent een beveiligingsniveau 2 en het h.v.b. Zutphen (nieuw) heeft een beveiligingsniveau 3. Gelet op de aard van hetdelict en de uitspraak in klagers strafzaak is de plaatsing in een inrichting met beveiligingsniveau 3 op zijn plaats.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De beroepscommissie is van oordeel dat, gelet op de aard van het feit waarvoor klager preventief gehecht is en de uitspraak van de rechtbank in klagers strafzaak, de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing vande selectiefunctionaris om klager naar een h.v.b. met een hoger beveiligingsniveau over te plaatsen niet in strijd is met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk kanworden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 28 juli 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven