Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1000/GA, 25 juli 2005, beroep
Uitspraakdatum:25-07-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/1000/GA

betreft: [klager] datum: 25 juli 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht,

gericht tegen een uitspraak van 18 april 2005 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een beklag van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur van voormelde locatie om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De uitspraak waarvan beroep is op 18 april 2005 mondeling medegedeeld aan klager en de
directeur. Het beroepschrift dateert van 26 april 2005 en is op laatstgenoemde datum op het
secretariaat van de Raad ontvangen.
Ingevolge artikel 69, eerste lid, Pbw moet het met redenen omklede beroepschrift uiterlijk op de zevende dag na die van de mondelinge mededeling van de uitspraak worden ingediend. Een verontschuldigbare tardieveindieningmogelijkheid als voorzien in artikel 61, vijfde lid, tweede zin, Pbw, ten aanzien van het klaagschrift kent de wet niet terzake van het beroepschrift.
De directeur heeft, gelet op het vorenstaande, niet tijdig beroep ingesteld en kan om die reden niet in zijn beroep worden ontvangen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart de directeur niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 25 juli 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven