Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1704/STA, 29 juli 2005, schorsing
Uitspraakdatum:29-07-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/1704/STA

betreft: [klager] datum: 29 juli 2005

De voorzitter van de beroepscommissie uit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, tevens klaagschrift, van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de TBS-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal, verder de inrichting te noemen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 64 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van het hoofd van de inrichting van 27 juli 2005,inhoudende - naar de voorzitter begrijpt - opschorting van transmuraal verlof.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 27 juli 2005 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van het hoofd van voornoemde inrichting van 28 juli 2005.

1. De standpunten
Verzoeker geeft aan dat hij in de ochtend van 27 juli 2005 door inrichtingspersoneel uit zijn woning van [...] is gehaald en is teruggeplaatst in de inrichting. Zijn dossier is in opdracht van het ministerie van Justitie weer eensgoed nagekeken en men trof daarin onregelmatigheden aan. Zijn dossier is de afgelopen twee jaren al vier à vijf keer nagekeken naar aanleiding van zaken binnen en buiten de inrichting. Nu er recent weer een delict heeftplaatsgevonden, is alles ineens weer anders. Hij kan nu zijn sociale verplichtingen niet meer nakomen en vindt dat alles in de oude toestand hersteld moet worden.

Uit de inlichtingen van het hoofd van de inrichting komt naar voren dat op last van het ministerie van Justitie alle verlofdossiers door een multidisciplinair team zijn heroverwogen en dat daarbij het dossier van verzoeker isaangeduid als risicodossier. Als gevolg daarvan is verzoeker, overeenkomstig het door het ministerie voorgeschreven stappenplan, van de resocialiatieafdeling [...] teruggeplaatst in de inrichting. Zoals voorgeschreven in genoemdstappenplan wordt opnieuw een multidisciplinair team samengesteld, dat het ministerie adviseert over het traject van verzoeker. De inrichting doet haar uiterste best om deze situatie zo kort mogelijk te laten duren. Het advies aanhet ministerie zal op korte termijn uitgebracht worden.
Hierbij is geen sprake van een beklagwaardige intrekking van verlof, maar van opschorting van het transmurale verlof van verzoeker. Intrekken van verlof is niet in het belang van verzoeker, daar een aanvraag machtiging verlof eenlangdurige procedure is. Daar het van groot belang is verzoeker te informeren, is besloten hem een schriftelijke mededeling van een beslissing tot intrekking verlof uit te reiken. De Bvt kent de opschorting van verlof niet.

2. De beoordeling
Vast staat dat de Bvt wel voorziet in de mogelijkheid van intrekking van transmuraal verlof (artikel 50) en rechtsmiddelen daartegen (beklag ex artikel 56, tweede lid, aanhef en onder a., Bvt en beroep ex artikel 67 Bvt), maar nietin de mogelijkheid van opschorting van dat verlof.
Uit de verklaringen van het hoofd van de inrichting komt naar voren dat het transmurale verlof van verzoeker niet is ingetrokken, waarbij verzoeker tijdelijk naar de inrichting wordt teruggehaald en de machtiging van de Minister totverlening van dat verlof gehandhaafd blijft.
Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter houdt de bedoelde opschorting een beperking van vrijheid in, die voor verzoeker hetzelfde effect heeft als intrekking van transmuraal verlof. Het standpunt van de Minister en het hoofdvan de inrichting dat in het geval van opschorting van transmuraal verlof niet sprake is van intrekking van dat verlof, heeft als consequentie dat naar hun onmiddellijke en praktische effect identieke beslissingen voor hetbeklagrecht verschillend zouden moeten worden behandeld, hetgeen onaanvaardbaar is met het oog op de door de Bvt beoogde rechtsbescherming van ter beschikking gestelden.
Hoewel de wet niet voorziet in de mogelijkheid van opschorting van verlof, is een beslissing van het hoofd van de inrichting tot opschorting van transmuraal verlof naar het voorlopig oordeel van de voorzitter derhalve beklagwaardig.

De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van een beslissing van het hoofd van de inrichting slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzochten beslist. Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing tot opschorting van het transmurale verlof van verzoeker zodanig onredelijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van diebeslissing van het hoofd van de inrichting. Naar het oordeel van de voorzitter is dat, mede gelet op de inlichtingen van het hoofd van de inrichting, die betrekking hebben op de persoonlijke omstandigheden van degene wiens verlof isopgeschort, niet het geval. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. N. Jörg, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 29 juli 2005
secretaris voorzitter

Naar boven