Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1166/GA, 28 juli 2005, beroep
Uitspraakdatum:28-07-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Huisregels  v

Uitspraak

nummer: 05/1166/GA

betreft: [klager] datum: 28 juli 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de gevangenis Zuyderbos te Heerhugowaard,

gericht tegen een uitspraak van 12 mei 2005 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde gevangenis, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 19 juli 2005, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur bij voornoemde gevangenis.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het niet mogen invoeren van een schaakcomputer.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Ingevolge de regeling modelhuisregels penitentiaire inrichtingen kan de directeur uitzonderingen maken op de toegestane voorwerpen op cel. Met aanvankelijke instemming van de Commissie van Toezicht is er een selectie gemaakt van hetzeer ruime aanbod aan spelcomputers met veel en uiteenlopende software mogelijkheden. Doel van de in het protocol opgenomen selectie was een voor de gedetineerde voorspelbare en voor de inrichting goed controleerbare enoverzichtelijke lijst van veilige apparaten en software in de inrichting toe te laten.

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De spelbelevenis op een schaakcomputer is wezenlijk anders dan wanneer het spel gespeeld wordt op een andere computer. Visueel is het anders en voorts zijn er meer spelopties. In twee huizen van bewaring waar ik eerder hebverbleven, was het wel toegestaan deze schaakcomputer op cel te hebben.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 45, eerste lid, Pbw kan in de huisregels van de inrichting worden bepaald dat het bezit van bepaalde soorten voorwerpen binnen de inrichting of een bepaalde afdeling daarvan verboden is, indien dit noodzakelijkis in het belang van de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting dan wel gelet op de beperking van de aansprakelijkheid van de directeur voor de voorwerpen. In de ministeriële regeling model huisregels penitentiaireinrichtingen d.d. 24 juli 1998, nr. 705050/98/DJI (hierna: Regeling), hoofdstuk 4.5.1 wordt een en ander nader uitgewerkt. Uit de stukken blijkt dat op klagers verzoek zijn schaakcomputer te mogen invoeren negatief is beslist.Krachtens artikel 4.5.1.2. van de Regeling is het de gedetineerde toegestaan onder meer onder zijn berusting te houden verzegelde computer spel apparatuur met maximaal tien computerspelletjes. In het protocol d.d. 1 maart 2005 vande gevangenis Zuyderbos is nader uitgewerkt welke spelcomputers zijn toegestaan. De door klager beoogde schaakcomputer komt op die lijst niet voor.
In het onderhavige geval is de motivering van de afwijzing onder verwijzing naar het protocol voldoende. De directeur kon in redelijkheid het belang van de orde of de veiligheid in de inrichting laten prevaleren en heeft demogelijkheid tot een nadere invulling te komen van de toe te laten spelcomputers. Daarbij neemt de beroepscommissie in aanmerking, dat klager de mogelijkheid heeft tot gebruik van een van de andere genoemde spelcomputers, dieeveneens schaakmogelijkheden hebben.
Het beroep zal mitsdien gegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 28 juli 2005

secretaris voorzitter

Naar boven