Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1019/GB, 27 juli 2005, beroep
Uitspraakdatum:27-07-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/1019/GB

Betreft: [klager] datum: 27 juli 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 april 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een inrichting met een lichter regime en meer faciliteiten dan waarin hij zich thans bevindt afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 9 december 2004 gedetineerd. Hij verblijft in het huis van bewaring (h.v.b.) Overmaze te Maastricht.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing als volgt toegelicht.
Klager geeft aan dat hij wil worden overgeplaatst naar een meer open inrichting. Klager is in het kader van de WOTS in Nederland gedetineerd en is van de omzettingsbeslissing in cassatie. Hij heeft twee jaren in detentie inVenezuela onder inhumane omstandigheden doorgebracht. Klager vindt de 150 uren per week die hij in zijn cel moet doorbrengen te lang. Voorts is klager ziek en heeft hij een longinhoud van 40%, waardoor hij moeilijk kan ademen. Hijwil meer frisse lucht en de mogelijkheid om meer tijd aan educatie te besteden, aangezien hij vanwege zijn gezondheid niet aan de arbeid kan deelnemen. Klager is van mening dat zijn leeftijd van 60 jaren een rol speelt. Tot slot isklager van mening dat hij geen eerlijk strafproces heeft gehad, hetgeen zijn inziens dient te worden meegenomen in de beslissing op zijn beroep.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager wil graag worden overgeplaatst om medische redenen naar een gevangenis. Klager is momenteel echter in cassatie tegen zijn uitspraak. Dit betekent dat hij nog niet is afgestraft en derhalve niet in aanmerking komt voorplaatsing in een gevangenis. Daarbij is de medische zorg in een gevangenis gelijk aan die bij een h.v.b. en zijn beide locaties gesloten inrichtingen.

4. De beoordeling
4.1 Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2 Volgens de laatstbekende bestemmingsaanwijzingen van het h.v.b. Zeist (van 4 mei 2004) en het h.v.b. Noorderzand te Heerhugowaard (van 29 juni 2004) kennen deze inrichtingen een standaardregime van algehele gemeenschap,hetgeen een lichter regime is dan de beperkte gemeenschap van het h.v.b. waar klager thans verblijft. Niet is gebleken dat de selectiefunctionaris de mogelijkheid van overplaatsing naar een h.v.b. met een regime van algehelegemeenschap in zijn oordeel heeft meegewogen, nu hij in zijn reactie op het verzoek om overplaatsing en in zijn reactie op het beroepschrift in het geheel daar niet op is ingegaan. Naar het oordeel van de beroepscommissie is debeslissing van de selectiefunctionaris onvoldoende gemotiveerd. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. de Greef, secretaris, op 27 juli 2005

secretaris voorzitter

Naar boven