Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1587/STA, 20 juli 2005, schorsing
Uitspraakdatum:20-07-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/1587/STA

betreft: [klager] datum: 20 juli 2005

De voorzitter van de beroepscommissie uit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in tbs-kliniek De Kijvelanden, verder de inrichting te noemen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 64 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van het hoofd van de inrichting, inhoudende deweigering om onbegeleid verlof bij het Ministerie van Justitie aan te vragen.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 18 juli 2005 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van het hoofd van voornoemde inrichting van 19 juli 2005.

1. De beoordeling
Uit de inlichtingen van de inrichting komt naar voren dat ten aanzien van verzoeker in de verlofadviescommissie van de inrichting is gesproken over een aanvraag voor een machtiging voor onbegeleid verlof. De klacht van verzoeker isgericht tegen de vermeende toezegging van de inrichting de aanvraag voor een machtiging te versturen naar de Minister van Justitie. Uit de stukken is gebleken dat de aanvraag voor een machtiging niet is verzonden. Bij de inrichtingblijken kanttekeningen te bestaan omtrent onbegeleid verlof. Deze kanttekeningen zullen worden getoetst middels een second opinion bij een andere kliniek. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is het niet aanvragen vanonbegeleid verlof niet aan te merken als een beslissing van het hoofd van de inrichting waartegen op grond van artikel 56 Bvt beklag openstaat, en is er geen spoedeisend belang wat betreft het niet nakomen van een eventueletoezegging dienaangaande. Verzoeker kan om deze redenen niet in zijn schorsingsverzoek worden ontvangen.

2. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. N. Jörg, voorzitter, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris,
op 20 juli 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven