Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1113/GB, 14 juli 2005, beroep
Uitspraakdatum:14-07-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/1113/GB

Betreft: [klager] datum: 14 juli 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 april 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Lelystad ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 24 juni 2002 gedetineerd. Hij heeft zich op 17 september 2002 niet teruggemeld in Westlinge (een beperkt beveiligde inrichting) te Heerhugowaard. Klager is op 22 maart 2005 aangehouden door de politie. Hij verbleefin het huis van bewaring Utrecht, locatie Nieuwegein. Op 4 mei 2005 is hij geplaatst in de gevangenis Lelystad, waar een regime van algehele gemeenschap geldt. De vi-datum valt op of omstreeks 25 augustus 2005.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager voert aan dat het woonadres dat in de selectierapportage staat onjuist is. Bij justitie is alleen zijn laatst bekende adres aanwezig, maar hij is al twee jaar woonachtig in Rotterdam. Hij woont daar samen met zijn vriendin.Het huurcontact staat echter alleen op haar naam, aangezien klager zich niet officieel kon inschrijven vanwege de onttrekking aan zijn detentie. Nu alleen het oude adres bekend is, is gevangenis Lelystad dichtbij ‘huis’. Echter,klager wil worden overgeplaatst naar een gevangenis dichterbij het adres waar hij daadwerkelijk woont.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Tijdens een verblijf in Westlinge was klager in de gelegenheid gesteld om zich op 17 september 2002 te gaan inschrijven bij het arbeidsbureau in Almere. Klager is toen niet teruggekeerd naar Westlinge. Nu is klager op 22 maart 2005als arrestant ingesloten in Nieuwegein. Klager wordt voorgesteld voor een gesloten inrichting in de buurt van Almere. Op 19 april 2005 deed de selectiefunctionaris hem in de gevangenis Lelystad plaatsen. Hiertegen heeft klagerbezwaar gemaakt. Hij wil zijn straf in Rotterdam uitzitten in verband met de werkzaamheden van zijn vriendin. Zijn bezwaar is ongegrond verklaard, omdat hij zelf had aangegeven dichtbij zijn woonplaats Almere zijn straf te willenuitzitten. In het beroepschrift geeft klager aan al twee jaren in Rotterdam te wonen, echter dit blijkt nergens uit.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Lelystad is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Uit het selectieadvies van de inrichting blijkt van een voorkeur van klager voor een inrichting in de omgeving van zijn woonplaats Almere. Klager stelt echter dat hij met zijn vriendin samenwoont in Rotterdam. Hij staat daarniet officieel ingeschreven vanwege zijn onttrekking aan de detentie. Nu het door klager gestelde niet wordt onderbouwd met nadere verklaringen of bescheiden is de beroepscommissie van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde grondengebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. de Greef, secretaris, op 14 juli 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven