Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1013/JB, 12 juli 2005, beroep
Uitspraakdatum:12-07-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/1013/JB

Betreft: [klager] datum: 12 juli 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op 17 september 1988, verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 19 april 2005 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft de selectiefunctionaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het Forensisch Centrum Teylingereind (verder: Teylingereind) te Sassenheim afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 5 april 2004 gedetineerd. Hij verbleef ten tijde van zijn verzoek d.d.
1 april 2005 als voorlopig gehechte in de opvanginrichting het JOC te Amsterdam. Bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak is aan klager de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (p.i.j.-maatregel)opgelegd. De tenuitvoerlegging van deze maatregel is aangevangen op 8 april 2005. Op 11 mei 2005 is hij geplaatst op een behandelafdeling van Den Engh te Den Dolder.

3. De standpunten
Klager heeft het beroep tegen de afwijzing van zijn verzoek door de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Op de zitting heeft de rechter tegen klager gezegd dat hij of met een OTS naar Den Engh zou gaan of met een p.i.j. naar de Rentray. Klager vindt de methode waarmee Den Engh werkt slecht en dat Den Engh geen geschikte behandelplekvoor hem is. Klager heeft het er voor over om nog een tijdje te wachten op plaatsing in een andere inrichting.

De selectiefunctionaris heeft de beslissing tot afwijzing van het verzoek als volgt
toegelicht.
Omdat klager op de wachtlijst stond voor Den Engh en op 11 mei 2005 daar is opgenomen had het gezien de resterende tijd geen zin meer om nu nog van opvanginrichting te veranderen. Het verzoek tot overplaatsing naar Teylingereind isom die reden afgewezen.

4. De beoordeling
Klager ondergaat de p.i.j.-maatregel. Hiervoor zijn de behandelinrichtingen bestemd.
Den Engh is aangewezen als een normaal beveiligde behandelinrichting.
Klager heeft verzocht om overplaatsing naar Teylingereind. Teylingereind heeft echter geen bestemmingsaanwijzing als behandelinrichting.
Gelet op het voorgaande komt de beroepscommissie tot het volgende oordeel.
De beslissing van de selectiefunctionaris is niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, ook niet onredelijk of onbillijk worden genoemd.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. J.A.C. Bartels, voorzitter, mr. D.A. Flinterman en prof. dr. N.W. Slot, leden, bijgestaan door mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 12 juli 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven