Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0937/GA, 05/0938/GA, 05/0940/GA t/m 05/0960/GA, 05/0962/GA t/m 05/0964/GA, 05/0966/GA, 05/0967/GA, 05/0969/GA t/m 05/0977/GA en 05/0979/GA t/m 05/0984/GA, 27 juni 2005, beroep
Uitspraakdatum:27-06-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummers: 05/0937/GA, 05/0938/GA, 05/0940/GA t/m 05/0960/GA, 05/0962/GA t/m 05/0964/GA, 05/0966/GA, 05/0967/GA, 05/0969/GA t/m 05/0977/GA en 05/0979/GA t/m 05/0984/GA

betreft: Gedeco afdeling C, namens 43 gedetineerden datum: 27 juni 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

Gedeco afdeling C gevangenis De Geerhorst te Sittard, namens 43 gedetineerden, verder te noemen de gedeco,

gericht tegen 43 gelijkluidende uitspraken van 7 april 2005 van de beklagcommissie bij de locatie De Geerhorst te Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraken waarvan beroep.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de gedeco om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraken van de beklagcommissie
Het beklag betreft telkens de aanpassing van de bezoekregels per 17 januari 2005.

De beklagcommissie heeft klagers niet-ontvankelijk verklaard in hun beklagen op de gronden als in de uitspraken weergegeven.

2. De standpunten van de gedeco en de directeur
De gedeco heeft het beroep als volgt toegelicht.
Sinds kort zijn de bezoekregels aangepast. Het bezoek is van 14.00 uur tot 16.00 uur. Het bezoek mag wel halverwege de bezoektijd binnenkomen, maar mag de bezoekzaal niet na een uur verlaten. Indien het bezoek bij aanvang van hetbezoekmoment is gekomen, moet het tot het einde van de bezoektijd blijven. Het bezoek is van deze regeling niet altijd op de hoogte. Dit kan er toe leiden dat indien het bezoek niet twee uur kan blijven, het een inrichtingsverbodvoor de termijn van drie maanden opgelegd kan krijgen.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie. Dit standpunt luidt dat het een algemene regeling betreft.

3. De beoordeling
Artikel 69, eerste lid, van de Pbw stelt beroep open voor onder meer de klager. Dit is de gedetineerde die aanvankelijk bij de beklagcommissie zijn beklag heeft gedaan. Het
onderhavige beroep is niet door een klager ingesteld, zodat dit beroep niet kan worden ontvangen.

Gelet op de aard van de onderhavige kwestie komt het de beroepscommissie echter dienstig voor op te merken, dat zij, zou het beroep wel op de juiste wijze zijn ingesteld, niet tot een ander oordeel zou zijn gekomen dan debeklagcommissie.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart de gedeco niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 27 juni 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven