Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0781/GA, 13 juli 2005, beroep
Uitspraakdatum:13-07-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/781/GA

betreft: [klager] datum: 13 juli 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 14 maart 2005 van de beklagcommissie bij de locatie Alphen aan den Rijn,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 20 juni 2005, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, is gehoord klagers raadsman mr. W.-J. Vroegindeweij.

Klager heeft schriftelijk medegedeeld niet ter zitting te zullen verschijnen.

De directeur van de locatie Zoetermeer heeft telefonisch laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft, voorzover in beroep van belang, de weigering van de directeur om klager vrijstelling van arbeid te verlenen en hem een loonvervangende financiële vergoeding te bieden.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager heeft medio december 2001 in de locatie Alphen aan den Rijn studiefaciliteiten aangevraagd. Met de toenmalige directeur vande locatie Alphen aan den Rijn is hij overeengekomen dat hij mocht studeren tijdens de uren die bestemd zijn voor de arbeid en dat hem een tegemoetkoming in de studiekosten werd toegekend ter hoogte van het basisloon van € 12,80 perweek. Klager verbleef in verband met een klinisch psychologisch onderzoek van 15 mei 2004 tot 15 november 2004 in het Penitentiair Selectiecentrum te Scheveningen (PSC). Na zijn terugkomst werd hij geconfronteerd met stopzetting vanzijn studiefaciliteiten. Het toenmalige afdelingshoofd, een medewerker beveiliging en een onderwijzeres waren op de hoogte van de overeengekomen studiefaciliteiten. Klager heeft verzocht om deze drie personeelsleden als getuigen tedoen horen, maar de beklagcommissie heeft dit ten onrechte nagelaten.

De directeur heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie acht zich voldoende ingelicht om op het beroep te beslissen en wijst het verzoek van klager om getuigen te horen af.

Klager en de directeur van de locatie Alphen aan den Rijn waren overeengekomen dat aan klager studiefaciliteiten werden verleend. Na een tijdelijk verblijf in het PSC heeft klager bij terugkeer in de locatie Alphen aan den Rijn eenarbeidsovereenkomst getekend. Hiermee ontstond een nieuwe situatie. Uit deze arbeidsovereenkomst vloeien de daarin vastgelegde rechten en verplichtingen voort. De beroepscommissie is van oordeel dat klager, indien hij wederom inaanmerking wenste te komen voor studiefaciliteiten, bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst een dergelijk voorbehoud had dienen te maken. Nu dit niet is geschied, is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van dedirecteur niet in strijd is met enige in de inrichting geldende regelgeving en niet als onredelijk of onbillijk is aan te merken. De beroepscommissie zal het beroep ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagcommissiebevestigen met wijziging van de gronden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van de gronden.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.R. Meijeringh en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 13 juli 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven