Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0904/GB, 1 juli 2005, beroep
Uitspraakdatum:01-07-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/904/GB

Betreft: [klager] datum: 1 juli 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 maart 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.)-unit van de locatie Dordtse Poorten afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 11 mei 2001 gedetineerd. Hij verblijft sedert 29 april 2004 als preventief gehechte in het h.v.b. Rotterdam.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager geeft aan dat Krimpen aan den IJssel te ver reizen is voor zijn bezoek, dat in Dordrecht woont. Het openbaar vervoer rijdt slechts éénmaal per uur en zijn moeder van 66 jaar oud is slecht ter been.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager wil worden overgeplaatst vanwege zijn bezoek. Dit verzoek is afgewezen omdat bezoek geen urgente reden is om te worden overgeplaatst. Klager zit preventief gehecht voor het arrondissementsparket Rotterdam. Klager heeftoverplaatsing gevraagd naar de penitentiaire inrichting in Dordrecht. Overplaatsing van klager zou in de weg staan aan het beginsel van goede bereikbaarheid van de gedetineerden voor de justitiële autoriteiten (zoals aangegeven inde Memorie van Toelichting op de Pbw) en alleen maar dienstbaar zijn aan hemzelf. Het belang van klager moet in deze ondergeschikt worden gemaakt aan het belang van Justitie. Wanneer klager is afgestraft kan er rekening wordengehouden met zijn wens.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager is preventief gehecht ten behoeve van het parket Rotterdam. In het belang van een goede rechtsgang is het wenselijk dat een preventief gehechte gedetineerde verblijft in de nabijheid van het parket van vervolging.Klager heeft gesteld dat zijn bezoek, dat afkomstig is uit Dordrecht, problemen ondervindt bij het bezoek aan klager. Nu het door klager gestelde niet verder is onderbouwd met nadere (medische) verklaringen is de beroepscommissievan oordeel dat het belang van een goede rechtsgang dient te prevaleren. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerkingkomende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. de Greef, secretaris, op 1 juli 2005

secretaris voorzitter

Naar boven