Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0857/GB, 27 juni 2005, beroep
Uitspraakdatum:27-06-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/857/GB

Betreft: [klager] datum: 27 juni 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 april 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) in de omgeving van het woonadres van zijn echtgenote afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 30 september 2004 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Rotterdam.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing als volgt toegelicht. Klagers verzoek is slechts om logistieke redenen afgewezen, namelijk om de transportlijnen tussen het h.v.b. en het parketRotterdam zo kort mogelijk te houden. Deze reden tot afwijzing lijkt niet gerechtvaardigd. Klager is de afgelopen zes maanden slechts éénmaal naar de rechtbank vervoerd. Klagers zitting zal pas medio juli 2005 plaatsvinden. Klagerverkeert in schrijnende omstandigheden. Klager en zijn gezin lijden al genoeg onder de omstandigheden, die voortvloeien uit zijn detentie. Zij hechten er grote waarde aan om elkaar regelmatig te zien. Zijn echtgenote is zevenmaanden zwanger, werkt en heeft veel last van de lange reisafstand. Het kost haar veel moeite om klager te bezoeken. Ook zit zij midden in een verhuizing van Nijmegen naar het nieuwe woonadres in Houten. Klagers overige familieledenwonen eveneens op grote afstand van Krimpen aan den IJssel.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager wil overgeplaatst worden in verband met zijn bezoek. Bezoek is geen urgente reden om overgeplaatst te worden. De zwangerschap wordt niet met bewijzen onderbouwd. Klager is preventief gehecht ten behoeve van hetarrondissementsparket Rotterdam. Overplaatsing van klager zou een goede rechtsgang in de weg staan. In dit kader wordt verwezen naar de Memorie van Toelichting op de Pbw. Het belang van klager dient in deze ondergeschikt gemaakt teworden aan het belang van justitie. De officier van justitie heeft geadviseerd ter zake van het verzoek tot overplaatsing. Aangezien er geen sprake is van een executie-indicator is dit advies buiten beschouwing gelaten. Wanneerklager afgestraft is, kan er rekening worden gehouden met zijn wensen.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager heeft verzocht om overplaatsing naar een h.v.b. dichtbij de woonplaats van zijn gezin. Inmiddels is het gezin verhuisd van Nijmegen naar Houten. De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek afgewezen omdat klager in hetarrondissement van vervolging dan wel in de directe omgeving daarvan gedetineerd dient te zijn. De officier van justitie van het landelijk parket heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen overplaatsing van klager. Gelet hieropkomt de beroepscommissie, mede gelet op het belang van klager om bezoek te ontvangen van zijn echtgenote en kind, tot het oordeel dat de bestreden beslissing dient te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedrageneen nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 27 juni 2005

secretaris voorzitter

Naar boven