Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0244/TB, 29 juni 2005, beroep
Uitspraakdatum:29-06-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/244/TB

betreft: [klager] datum: 29 juni 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 26 januari 2005 van de Minister van Justitie, verder te noemen de Minister,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 12 mei 2005, gehouden in de locatie Zwolle, zijn klager gehoord en namens de Minister, [...]. Hiervan is het aangehechte verslag opgemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft beslist klager te plaatsen in de tbs-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal (hierna: de Kijvelanden).

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. De Minister heeft op 26 januari 2005 beslist klager te plaatsen in de tbs-kliniek de Kijvelanden.Deze plaatsing was ten tijde van het instellen van het beroep nog niet gerealiseerd.

3. De standpunten
Klager kan zich niet verenigen met zijn plaatsing in de Kijvelanden in verband met de grote afstand die zijn bezoek dan dient af te leggen en de kosten die dat met zich meebrengt. Voor zijn moeder is het lichamelijk heel zwaar omklager te bezoeken. Sociale contacten houden klager op de been. Hij wil graag steun van zijn familie. Klager ontvangt vooral bezoek van zijn vader en moeder en af en toe bezoek van zijn zuster. Klager is niet tevreden over zijnzogenaamde sterretjes status. Klager heeft tegen zijn ouders gezegd dat hij van plan was om te vluchten en zij hebben hem er van overtuigd dat dat niet nodig was. De brief, die hierover ging, is door de inrichting in deafvalcontainer gevonden en klager is naar aanleiding van de brief overgeplaatst.
Klager prefereert plaatsing in de regio waar zijn ouders wonen. Vanuit de Kijvelanden zou hij begeleid kamer kunnen wonen in Rotterdam en hij zit daar niet op te wachten.

De Minister heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Krachtens artikel 12 Bvt dient een spoedige opname in een tbs-inrichting bewerkstelligd te worden met inachtneming van de in artikel 11 Bvt genoemde eisen. Ten aanzien van de selectie van ter beschikking gestelden in het kader vaneen eerste opname of herplaatsing in een tbs-inrichting is een toetsing aan een viertal criteria (geslacht, intelligentie, soort stoornis en vluchtgevaarlijkheid) van belang, die plaatsvindt op basis van in het dossier aanwezigeinformatie.
Uit de ter beschikking staande informatie in de onderhavige zaak komt naar voren dat klager een man is die functioneert op een intellectueel niveau van boven de 80. Er is sprake van een antisociale persoonlijkheidsstoornis en eenverslaving aan soft drugs. Hij heeft vanuit het gevangeniswezen de status gekregen van extreem vlucht- en/of beheersgevaarlijk vanwege serieuze ontvluchtingsplannen. Enkel de Kijvelanden, de dr. S. van Mesdagkliniek en hetforensisch psychiatrisch centrum Veldzicht (hierna de Van Mesdagkliniek en Veldzicht) beschikken over een afdeling voor extreem vlucht- en/of beheersgevaarlijken. De wachtlijsten van die afdelingen in aanmerking nemend is klagergeselecteerd voor de Kijvelanden. Klager heeft voorts aangegeven dat hij in de regio geplaatst wil worden, waar zijn familie woont, omdat het met name voor zijn moeder lichamelijk en financieel moeilijk is om hem in de Kijvelandente bezoeken. Met die wens kan geen rekening worden gehouden nu er geen zwaarwegende redenen daartoe aanleiding geven. Er is geen zodanig sterke wenselijkheid van plaatsing in die regio gebleken dat dit uit oogpunt van het belang vanzijn behandeling dient te prevaleren boven het belang van een spoedige plaatsing in een tbs-inrichting. Het staat de kliniek van plaatsing vrij om, indien dit geïndiceerd is, met klager in het kader van vrijheden eenresocialisatietraject uit te zetten in de regio waar zijn familie woonachtig is. De status van extreem vlucht- en/of beheersgevaarlijk wordt periodiek opnieuw beoordeeld door een commissie. Als klager in de Kijvelanden is geplaatst,zal zijn status opnieuw beoordeeld worden. Indien de status wijzigt, zal een geheel nieuwe selectie plaatsvinden. Het beroep zal ongegrond zijn.

4. De beoordeling
Bij de plaatsing van ter beschikking gestelden dient de Minister, op grond van artikel 11, tweede lid, van de Bvt in zijn overwegingen te betrekken:
a) de eisen die de bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de ter beschikking gestelde voor de veiligheid van anderen dan de ter beschikking gestelde of de algemene veiligheid van personen of goederen stelt,en
b) de eisen die de behandeling van de ter beschikking gestelde gezien de aard van de bij hem geconstateerde gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens stelt.

Uitgangspunt van het op grond van het IBO II-rapport door de Minister geformuleerde beleid is dat alle tbs-inrichtingen geoutilleerd zijn voor iedere ter beschikking gestelde, met uitzondering van een aantal speciale categorieën, teweten vrouwen, zwakbegaafden en extreem beheers- en vluchtgevaarlijke ter beschikking gestelden. Daarnaast wordt onderscheiden naar de primaire psychopathologie: psychotische stoornis of persoonlijkheidsstoornis.

De Minister heeft de beslissing tot plaatsing van klager genomen met inachtneming van klagers geslacht, zijn intelligentie, de ten aanzien van hem gestelde diagnose en gegevens omtrent het al dan niet bestaan van eenbeheers/vluchtrisico, alsmede de bestaande wachtlijsten.

Klager heeft naar het oordeel van de beroepscommissie geen zwaarwegende argumenten aangevoerd die zouden kunnen of moeten leiden tot het oordeel dat de Minister in redelijkheid niet tot de bestreden plaatsingsbeslissing heeft mogenkomen. Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent de bezoekmogelijkheden van zijn familie kan niet tot een ander oordeel leiden. Nu enkel de Van Mesdagkliniek, Veldzicht en de Kijvelanden beschikken over een afdeling voor extreemvlucht- en/of beheersgevaarlijken en de wachtlijst voor die afdeling in de Kijvelanden het kortst is, dient het belang dat klager zo snel mogelijk wordt geplaatst opdat zijn behandeling zo spoedig mogelijk kan aanvangen zwaarder tewegen dan zijn regionale voorkeur. Daarbij komt dat namens de Minister is aangekondigd dat klagers status van extreem vlucht- en/of beheersgevaarlijke nadat hij geplaatst is in de Kijvelanden opnieuw beoordeeld zal worden en datindien deze status gewijzigd wordt, een nieuwe selectie zal plaatsvinden. Voorts is aangekondigd dat, indien dit geïndiceerd is, een resocialisatietraject kan worden uitgezet in de regio waar zijn familie woonachtig is.

Het hiervoor overwogene in aanmerking genomen is de beslissing klager te plaatsen in de Kijvelanden niet in strijd met de wet en kan deze evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrondworden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. dr. E.J. Hofstee en prof. dr. F.A.M. Kortmann, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 29 juni 2005

secretaris voorzitter

nummer: 05/244/TB

betreft: [...], verder klager te noemen.

Verslag van het behandelde ter zitting van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van 12 mei 2005, gehouden in de locatie Zwolle.

Samenstelling van de beroepscommissie:
voorzitter: mr. drs. F.A.M. Bakker
leden: mr. dr. E.J. Hofstee en prof. dr. F.A.M. Kortmann.
De beroepscommissie is bijgestaan door de secretaris mr. H.S. van Gemert.

Gehoord zijn klager en namens de Minister [...].

Door klager is - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.
Klager kan zich niet verenigen met zijn plaatsing in de Kijvelanden in verband met de grote afstand die zijn bezoek dan dient af te leggen en de kosten die dat met zich meebrengt. Voor zijn moeder is het lichamelijk heel zwaar omklager te bezoeken. Sociale contacten houden klager op de been. Hij wil graag steun van zijn familie. Klager ontvangt vooral bezoek van zijn vader en moeder en af en toe bezoek van zijn zuster. Klager is niet tevreden over zijnzogenaamde sterretjes status. Klager heeft tegen zijn ouders gezegd dat hij van plan was om te vluchten en zij hebben hem er van overtuigd dat dat niet nodig was. De brief, die hierover ging, is door de inrichting in deafvalcontainer gevonden en klager is naar aanleiding van de brief overgeplaatst.
Klager prefereert plaatsing in de regio waar zijn ouders wonen. Vanuit de Kijvelanden zou hij begeleid kamer kunnen wonen in Rotterdam en hij zit daar niet op te wachten.

Namens de Minister is - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.
Krachtens artikel 12 Bvt dient een spoedige opname in een tbs-inrichting bewerkstelligd te worden met inachtneming van de in artikel 11 Bvt genoemde eisen. Ten aanzien van de selectie van ter beschikking gestelden in het kader vaneen eerste opname of herplaatsing in een tbs-inrichting is een toetsing aan een viertal criteria (geslacht, intelligentie, soort stoornis en vluchtgevaarlijkheid) van belang, die plaatsvindt op basis van in het dossier aanwezigeinformatie.
Uit de ter beschikking staande informatie in de onderhavige zaak komt naar voren dat klager een man is die functioneert op een intellectueel niveau van boven de 80. Er is sprake van een antisociale persoonlijkheidsstoornis en eenverslaving aan soft drugs. Hij heeft vanuit het gevangeniswezen de status gekregen van extreem vlucht- en/of beheersgevaarlijk vanwege serieuze ontvluchtingsplannen. Enkel de Kijvelanden, de dr. S. van Mesdagkliniek en hetforensisch psychiatrisch centrum Veldzicht (hierna de Van Mesdagkliniek en Veldzicht) beschikken over een afdeling voor extreem vlucht- en/of beheersgevaarlijken. De wachtlijsten van die afdelingen in aanmerking nemend is klagergeselecteerd voor de Kijvelanden. Klager heeft voorts aangegeven dat hij in de regio geplaatst wil worden, waar zijn familie woont, omdat het met name voor zijn moeder lichamelijk en financieel moeilijk is om hem in de Kijvelandente bezoeken. Met die wens kan geen rekening worden gehouden nu er geen zwaarwegende redenen daartoe aanleiding geven. Er is geen zodanig sterke wenselijkheid van plaatsing in die regio gebleken dat dit uit oogpunt van het belang vanzijn behandeling dient te prevaleren boven het belang van een spoedige plaatsing in een tbs-inrichting. Het staat de kliniek van plaatsing vrij om, indien dit geïndiceerd is, met klager in het kader van vrijheden eenresocialisatietraject uit te zetten in de regio waar zijn familie woonachtig is. De status van extreem vlucht- en/of beheersgevaarlijk wordt periodiek opnieuw beoordeeld door een commissie. Als klager in de Kijvelanden is geplaatst,zal zijn status opnieuw beoordeeld worden. Indien de status wijzigt, zal een geheel nieuwe selectie plaatsvinden. Het beroep zal ongegrond zijn.

secretaris voorzitter

Naar boven