Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0832/GB, 28 juni 2005, beroep
Uitspraakdatum:28-06-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/832/GB

Betreft: [klager] datum: 27 juni 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 8 april 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) De Boschpoort te Breda of naar het h.v.b. Roermond afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 31 januari 2005 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in de h.v.b.-unit van de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing als volgt toegelicht. Klager kreeg wel van de selectiefunctionaris de optie om overgeplaatst te worden naar Vught, maar dat wil hij niet inverband met hartproblemen. Klagers vrouw is ook gedetineerd en klager wil haar graag zien. Hij heeft in drie maanden geen bezoek ontvangen. Als de overplaatsing naar Breda wordt afgewezen, wil klager graag naar Roermond wordenovergeplaatst.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klagers woonplaats is Best nabij Eindhoven. Zijn echtgenote is gedetineerd in Zwolle en zijn zoon is gedetineerd in Roermond. Overplaatsing naar Breda lijkt niet voor de hand te liggen, temeer daar het parket van eerste aanleg DenBosch is. Omdat zijn woonplaats dichtbij Vught ligt, is aangeboden om hem naar Vught over te plaatsen. Klager wenst echter niet naar Vught te worden overgeplaatst in verband met hartproblemen en prefereert dan om in Dordrecht teblijven. Wat het één met het ander te maken heeft, is niet duidelijk. Ook verzoekt klager om overplaatsing naar Roermond. Wellicht omdat zijn zoon daar gedetineerd is. Gezien het parket van eerste aanleg wordt dit niet gehonoreerd.Het aanbod om overgeplaatst te worden naar Vught lijkt alleszins redelijk.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager is preventief gehecht ten behoeve van het parket Den Bosch. Hij prefereert overplaatsing naar Breda of Roermond in verband met zijn bezoek. In verband met de woonplaats van klager is door de selectiefunctionarisvoorgesteld om hem over te plaatsen naar Vught. Klager heeft deze overplaatsing geweigerd in verband met hartproblemen en prefereert detentie in Dordrecht boven Vught. Gelet op het bovenstaande is de beroepscommissie van oordeel datde op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.Hetgeen klager heeft opgemerkt omtrent bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te komen.
Overigens bestaat de mogelijkheid om ex artikel 27 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting onderling gedetineerdenbezoek aan te vragen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 27 juni 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven