Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0838/GB, 27 juni 2005, beroep
Uitspraakdatum:27-06-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/838/GB

Betreft: [klager] datum: 27 juni 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 april 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) De Karelskamp te Almelo afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 30 augustus 2004 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. De Karelskamp. Op 9 november 2004 is hij overgeplaatst naar de afdeling voor psychologisch onvolwassenen (huis van bewaring, hiernajovo-h.v.b.) Zwolle.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing als volgt toegelicht.
Klagers partner kan hem niet bezoeken in verband met haar werk. Zij kan niet langer dan twee uurtjes vrij nemen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft een jovo-indicatie. Hij scoorde op sociale contacten, opleidingen/cursussen en is first offender. Hij wordt verdacht van het plegen van brandstichting/ontploffing. Klager is geselecteerd voor het jovo-h.v.b. Zwolleomdat Almelo geen jovo-bestemming heeft en hij preventief is ingesloten voor het arrondissementsparket Almelo. De afstand Almelo-Zwolle is niet zodanig dat er geen bezoek mogelijk is.

4. De beoordeling
4.1. Het jovo-h.v.b. Zwolle is aangewezen als een h.v.b. voor
mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau alsmede een inrichting voor bijzondere opvang als bedoeld in artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet zozeer is gericht
tegen zijn jovo-indicatie, maar tegen de locatie waar hij dient te verblijven. In dit verband overweegt de beroepscommissie als volgt. Klager prefereerde in verband met zijn bezoek plaatsing in een h.v.b. te Almelo. De locatieAlmelo heeft echter geen jovo-bestemming. De beroepscommissie is, gelet op het bovenstaande, van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en bijafweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Hetgeen klager over de bezoekmogelijkheden heeft aangevoerd, kan, gelet op de afstand Almelo-Zwolle, die acceptabel is,niet tot een ander oordeel leiden.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 27 juni 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven