Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0812/GB, 21 juni 2005, beroep
Uitspraakdatum:21-06-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/812/GB

Betreft: [klager] datum: 21 juni 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 april 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het de afdeling voor psychologisch onvolwassenen (huis van bewaring, hierna jovo-h.v.b.) Nieuwegein ongegrondverklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 1 maart 2005 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Nieuwegein. Vanuit dit h.v.b. is hij geherselecteerd voor het jovo-h.v.b. Nieuwegein.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager heeft een douche nodig op cel. Een wasbak is zeker niet voldoende om zijn wassing te verrichten. Als klager wordt overgeplaatst, kan hij zijn geloofsovertuiging niet meer voortzetten.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is op basis van zijn jovo-indicatie geselecteerd voor het jovo-h.v.b. Nieuwegein. Klager stelt in bezwaar dat hij inmiddels gewend is en goed kan opschieten met medegedetineerden. Klager zat vanaf zijn insluiting inbeperkingen. Deze beperkingen zijn er op 29 maart 2005 vanaf gegaan. Zijn bezwaarschrift dateert van 5 april 2005. Hij vindt het belangrijk om meerdere keren te kunnen douchen om een wassing te verrichten in verband met zijngeloofsovertuiging. In het jovo-h.v.b. zijn geen douches op cel, maar klager kan zeker voldoen aan zijn wassing. Op klagers cel is een wasbak aanwezig.

4. De beoordeling
4.1. Het jovo-h.v.b. Nieuwegein is aangewezen als een h.v.b. voor mannen met een
regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau alsmede een inrichting voor bijzondere opvang als bedoeld in artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet gericht
is tegen zijn jovo-indicatie, maar dat klager niet naar het jovo-h.v.b. Nieuwegein overgeplaatst wenst te worden, omdat daar geen douche op cel aanwezig is.
De beroepscommissie is van oordeel dat uit het feit dat douches in Nieuwegein niet op cel zijn geplaatst, maar elders op de afdeling, niet volgt dat overplaatsing naar die inrichting betekent dat klager daar niet aan de eisen, diezijn geloofsovertuiging stelt, zou kunnen voldoen. De op de onder 3.2. genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen,evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 21 juni 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven