Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0759/GB, 21 juni 2005, beroep
Uitspraakdatum:21-06-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/759/GB

Betreft: [klager] datum: 21 juni 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 april 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) in de omgeving van Amsterdam, te Nieuwegein of Almere afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 16 januari 2005 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. De Boschpoort te Breda. Op 22 februari 2005 is hij overgeplaatst naar het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen (hiernajovo-h.v.b.) Nieuw Vosseveld te Vught.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing als volgt toegelicht.
Omdat klager gedetineerd is in Vught kan hij geen bezoek ontvangen. Zijn bezoek komt vanuit Amsterdam. Vught is gewoon te ver weg. Klagers moeder is ziek en kan niet zo ver reizen. Met betrekking tot klagers gedrag zijn er al enigetijd geen contra-indicaties meer te melden, hetgeen dient te worden meegewogen. Een recente medische verklaring betreffende klagers moeder is inmiddels overgelegd.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft verzocht om overplaatsing, omdat zijn moeder hem om medische en financiële redenen niet zou kunnen bezoeken in Vught. Hij heeft medische informatie uit december 2003 bij het verzoek gevoegd. Uit deze informatie blijktniet dat klagers moeder niet tot reizen in staat zou zijn. Klager is ingesloten voor het parket Breda. Zijn gedrag is van dien aard dat de inrichting heeft geadviseerd om hem te handhaven in Vught. Bij dit advies heeft meegewogendat klager regelmatig bezoek ontvangt. Het verzoek is afgewezen, omdat hij anders verder weg geplaatst zou worden van het parket van insluiting.

4. De beoordeling
4.1. Het jovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld te Vught is aangewezen als een h.v.b. voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau alsmede een inrichting voor bijzondere opvang als bedoeld in artikel16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet zozeer is gericht tegen zijn jovo-indicatie, maar tegen de locatie waar hij dient te verblijven. In dit verband overweegt de beroepscommissie als volgt. Klagerprefereert in verband met zijn bezoek plaatsing in een (jovo)-h.v.b. in de omgeving van Amsterdam, Almere of Nieuwegein. Klager is echter preventief ingesloten ten behoeve van het parket Breda en het is in het belang van een goederechtsgang dat de transportlijnen naar de rechtbank zo kort mogelijk worden gehouden. De beroepscommissie is, gelet op het bovenstaande, van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van deselectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Hetgeen klager over de bezoekmogelijkheden heeft aangevoerd, isinmiddels door hem onderbouwd met een medische verklaring van 2 juni 2005, maar nu hieruit niet blijkt dat klagers moeder niet in staat zou zijn om hem te bezoeken, kan dit niet tot een ander oordeel leiden.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 21 juni 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven