Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0769/GB, 21 juni 2005, beroep
Uitspraakdatum:21-06-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/769/GB

Betreft: [klager] datum: 21 juni 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 30 maart 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Zuyderbos te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 20 augustus 2003 gedetineerd. Hij verblijft in de locatie Zuid te Den Haag. Vanuit deze inrichting is hij geselecteerd voor de gevangenis Zuyderbos, waar een regime van algehele gemeenschap geldt. Deze plaatsing wasten tijde van het instellen van het beroep nog niet gerealiseerd.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
In de beslissing staat dat klager door zijn gedrag in Zuyderbos wordt geplaatst, maar het gaat al een jaar goed met hem. Zijn manier van denken is veranderd. Er wordt tegen hem gezegd dat er een verschil is tussen zijn huidigegedrag en dat bij binnenkomst. Klager heeft inderdaad gezegd dat zijn rustige gedrag kan omslaan in agressief gedrag, maar hij heeft dit gezegd tijdens het intakegesprek in het begin van zijn detentie in oktober 2003. Inmiddelsheeft hij laten zien dat hij hierin veranderd is. Hij moet een lange tijd zitten en wil zijn straf rustig uitzitten zonder problemen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager verbleef in het jovo-circuit en is in 2004 op aanraden van het PMO en de psycholoog in het volwassenencircuit geplaatst, waar het beduidend beter met hem gaat. Hij was minder opstandig en er waren minder aanvaringen metpersoneel en lotgenoten. Bij de selectie voor een gevangenis is besloten om hem voor te dragen voor een inrichting voor volwassenen met een regime van algehele gemeenschap. De psycholoog van het PSC gaf daarbij aan dat plaatsing ineen inrichting met kleine afdelingen aan te bevelen was. Met name het advies van de psycholoog van het PSC heeft, ondanks klagers voorkeur voor Veenhuizen, geleid tot een keuze voor de kleinere afdelingen van de gevangenisZuyderbos. Veenhuizen heeft weliswaar ook kleinere afdelingen, maar de gebouwelijke situatie brengt met zich mee dat men vanuit de afdeling vrij de binnenplaats op kan komen, waar dan vervolgens ongeveer 250 gedetineerden rondkunnen lopen. Voor klager is plaatsing in een dergelijke setting ongewenst. In een wat kleinere setting functioneert hij acceptabel en zal hij minder snel in de problemen komen. Daarbij komt dat klager bezoek ontvangt uit DenHelder, dat op korte afstand ligt van Heerhugowaard.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Zuyderbos is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Uit het door het PSC omtrent klager uitgebrachte selectieadvies van 23 februari 2005 blijkt dat klager tijdens zijn detentie rustiger is geworden en een positieve ontwikkeling doormaakt. Hij is geschikt bevonden voor plaatsingin het volwassenencircuit in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap. Omdat klager wel wat gedragsproblemen heeft gehad en begeleiding gewenst is, is geadviseerd om hem in een gevangenis te plaatsen met kleineafdelingen en meer overzicht dan in de gevangenis Veenhuizen. Gelet op het bovenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, nu klager voldoetaan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldende criteria, niet in strijd is met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Voorts is rekening isgehouden met klagers bezoekmogelijkheden.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 21 juni 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven