Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0749/JB, 2 juni 2005, beroep
Uitspraakdatum:02-06-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/749/JB

Betreft: [klager] datum: 2 juni 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1989], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 7 maart 2005 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft de selectiefunctionaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep. Gelet op de inhoud van de reactie van de selectiefunctionaris is klager niet meer in de gelegenheid gesteld zijnberoep schriftelijk nader toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem met ingang van 4 maart 2005 te plaatsen in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Den Hey-Acker te Breda niet-ontvankelijk verklaard.

2. De feiten
Klager is krachtens beslissing van de rechter-commissaris te Rotterdam op 4 maart 2005 in voorlopige hechtenis genomen. Hij is op 4 maart 2005 geplaatst in de opvanginrichting j.j.i. Den Hey-Acker, krachtens beslissing van deselectiefunctionaris. Laatstgenoemde beslissing is bij brief van 7 maart 2005 door de selectiefunctionaris aan klager medegedeeld.
Klager heeft in zijn bezwaarschrift van 22 maart 2005, op 29 maart 2005 door de selectiefunctionaris ontvangen, tevens overplaatsing verzocht naar de j.j.i. De Hartelborgt te Spijkenisse.
De selectiefunctionaris heeft klagers overplaatsingsverzoek in behandeling genomen en heeft klager, als voorlopig gehechte, bij beslissing van 11 april 2005 overgeplaatst naar een normaal beveiligde opvangafdeling van de j.j.i. DeHartelborgt voornoemd.
Deze overplaatsing is op 11 april 2005 uitgevoerd. De selectiefunctionaris heeft de beslissing tot deze overplaatsing bij brief van 13 april 2005 aan klager medegedeeld.

3. Ontvankelijkheid
Een redelijke toepassing van artikel 77 Bjj brengt mee dat ook beroep kan worden ingesteld tegen de beslissing van de selectiefunctionaris op het bezwaarschrift indien deze beslissing een niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaarinhoudt.

De selectiefunctionaris heeft geoordeeld dat hij klagers bezwaarschrift niet in behandeling kon nemen, omdat klager de termijn voor het indienen van het bezwaar niet in acht had genomen en het bezwaarschrift te laat bij deselectiefunctionaris was binnengekomen.
Op de in het beroepschrift vermelde gronden heeft klager - zakelijk weergegeven - aangevoerd dat, gezien de omstandigheden, niet geoordeeld kan worden dat hij in verzuim was bij de indiening van het bezwaar.
Wat hiervan ook zij, nu klager - op zijn verzoek - op 11 april 2005 is overgeplaatst naar een opvangafdeling van de j.j.i. De Hartelborgt te Spijkenisse, is de beroepscommissie van oordeel dat het belang aan zijn beroep is komen teontvallen, mede nu hem reeds bij brief van 29 maart 2005 is medegedeeld dat zijn overplaatsingsverzoek inhoudelijk in behandeling was genomen en hij vervolgens binnen een korte periode daadwerkelijk is overgeplaatst. Dit brengt meedat het beroep niet verder wordt behandeld en dat klager niet-ontvankelijk zal worden verklaard in het beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. J.A.C. Bartels, voorzitter, mr. D.A. Flinterman en prof. dr. N.W. Slot, leden, bijgestaan door mr. Chr.F. Swart-Babbé, secretaris, op 2 juni 2005

secretaris voorzitter

Naar boven