Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0442/JB, 1 juni 2005, beroep
Uitspraakdatum:01-06-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/442/JB

Betreft: [klager] datum: 1 juni 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.E.L.M.Fontijn, namens

[...], geboren op [1985], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 28 februari 2005 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 18 april 2005, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Den Engh te Den Dolder is gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. A.E.L.M. Fontijn.

De selectiefunctionaris heeft schriftelijk laten weten geen gebruik te maken van de gelegenheid ter zitting te worden gehoord en heeft nader schriftelijk gereageerd op het beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers bezwaarschrift gericht tegen de beslissing tot plaatsing van klager op de opvangafdeling van j.j.i. Rentray te Lelystad, ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 3 maart 2000 gedetineerd. Bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak d.d. 28 januari 2002 is aan klager de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (p.i.j.-maatregel) opgelegd. Detenuitvoerlegging van deze maatregel is aangevangen op 12 februari 2002 en tenuitvoergelegd in de behandelinrichting Harreveld te Harreveld. De maatregel is bij uitspraak van 9 februari 2004 met één jaar verlengd. Op 20 november2004 is de tenuitvoerlegging van de p.i.j.-maatregel onderbroken door klagers plaatsing in voorlopige hechtenis in een huis van bewaring. Bij vonnis van de politierechter van 10 februari 2005 is klager veroordeeld tot vijf maandengevangenisstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Na het uitzitten van deze gevangenisstraf is op 18 februari 2005 de tenuitvoerlegging van de p.i.j.-maatregel hervat, er was sprake van eenrestant van 95 dagen van deze maatregel, en is klager geplaatst op de normaal beveiligde opvangafdeling van j.j.i. Rentray te Lelystad. Op 7 maart 2005 is klager overgeplaatst naar de normaal beveiligde opvangafdeling van j.j.i. DenHey-Akker te Vught.

Op 25 februari 2005 is namens klager een bezwaarschrift ingediend tegen de beslissing tot plaatsing op de opvangafdeling van de j.j.i. Rentray te Lelystad.

3. De standpunten
Door en namens klager is het beroep tegen de afwijzing van zijn verzoek door de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Op de zitting van de politierechter, waarbij klager een gevangenisstraf van vijf maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, is opgelegd, was niet bekend dat er een p.i.j.-maatregel liep. De bedoeling van de politierechter was datklager na ongeveer een week na de zitting weer in vrijheid zou worden gesteld. Klager heeft het strafbare feit, waarvoor hij veroordeeld is door de politierechter gepleegd tijdens verlof dat hem was verleend terwijl dep.i.j.-maatregel liep. Proefverlof was nog niet verleend. Bij de verlenging van de p.i.j.-maatregel heeft de rechtbank geadviseerd om het resocialisatietraject in te zetten. Klager wordt gek in de jeugdinrichting. Wat hij ook doet,het is niet goed. Als hij zich sociaal opstelt, is hij sociaal onbetrouwbaar. Als je jam op je brood eet, eet je teveel zoet en als je kaas neemt dan wantrouwen ze je. Hij wordt in de j.j.i. op een kinderachtige wijze bejegend endat werkt op zijn zenuwen. Klager prefereert plaatsing in het volwassenencircuit.
In Vught draait klager niet het normale dagprogramma maar zit hij continu op cel. Hij mag per dag één uur luchten en heeft één uur recreatie. Bij binnenkomst is hem wel het reguliere programma geboden, maar er ontstond een dreigendesfeer rond klager en hij is door de gedragswetenschapper bezocht en daarna in een individueel programma geplaatst. De situatie om klager heen maakt hem agressief. In Harreveld zou hij in de zomer van 2004 met proefverlof gaan, maardat werd hem niet verleend ondanks dat hij zich goed gedroeg. In november 2004 is hij aangehouden in verband met het door hem gepleegde strafbare feit. Hij heeft het vertrouwen verloren. Hij wordt agressief als zoiets gebeurt datdirect met zijn toekomst te maken heeft. Hij wil niet meer meewerken aan een behandeling in het kader van de p.i.j.-maatregel. Ze beloven van alles. Niet is gesteld dat klager zo boos was dat hem geen proefverlof werd verleend dathij om die reden een straatroof heeft gepleegd, maar het maakte de keuze wel makkelijker. Behandeling biedt geen 100% garantie dat klager geen delicten meer pleegt. Als klager een delict pleegt, dat maakt hij zelf die keuze. Metklager is besproken dat, als de maatregel binnen het volwassenencircuit wordt tenuitvoergelegd, deze wellicht tenuitvoer wordt gelegd in een tbs-inrichting. Hij wil uit het psychologisch/pedagogisch circuit. Hij wil de hulpverleninguit. Nu wordt hij getraind in toneelspelen. Klager wil geen straatroof plegen en ook gewoon leven. Hij heeft het gevoel dat hij inmiddels zijn straf voor de straatroof wel heeft uitgezeten. De officier van justitie heeftaangekondigd dat zij verlenging van klagers p.i.j.-maatregel zal vragen op de komende verlengingszitting.

De selectiefunctionaris heeft de beslissing tot afwijzing van het verzoek als volgt
schriftelijk toegelicht.
Klager is bij vonnis van 28 januari 2002 een p.i.j.-maatregel opgelegd. Ten tijde van de tweede verlenging is klager op 20 november 2004 aangehouden door de politie op verdenking van een nieuw strafbaar feit en geplaatst in een huisvan bewaring. Op dat moment is zijn p.i.j.-maatregel stopgezet en was er sprake van een restant van 95 dagen. Op 18 februari 2005 liep de strafrechtelijke plaatsing in het huis van bewaring af en moest de resterende p.i.j.-termijnvan 95 dagen hervat worden. Om die reden is klager geplaatst in de j.j.i. Rentray te Lelystad. Tevens is er nog een verlenging van de p.i.j. mogelijk, hetgeen Harreveld geadviseerd heeft voor wat betreft de aankomendeverlengingszitting. Klager valt nog wel degelijk onder het jeugdstrafrecht en van vrijlating kan geen sprake zijn.

4. De beoordeling
Voorzover klagers beroep gericht is tegen de beslissing om hem in de opvanginrichting van de j.j.i. Rentray te Lelystad te plaatsen overweegt de beroepscommissie dat klager inmiddels is overgeplaatst naar de opvanginrichting vanj.j.i. Den Hey-Akker en dat derhalve het belang aan zijn beroep is komen te ontvallen. De beroepscommissie zal klager voor wat dit onderdeel van zijn beroep betreft niet-ontvankelijk verklaren in het beroep.

Voorzover klagers beroep gericht is tegen (continuering van) de p.i.j.-maatregel overweegt de beroepscommissie dat dit buiten de reikwijdte van de onderhavige procedure valt. Klager heeft de mogelijkheid zijn bezwaren tegen hetverlengen van de p.i.j.-maatregel voor te leggen aan de rechter die over de verlenging daarvan beslist. In de onderhavige procedure gaat het uitsluitend om bezwaren tegen de plaatsing in/overplaatsing naar een bepaaldej.j.i.-inrichting.

Voorzover klagers beroep gericht is tegen de plaatsing in een (opvanginrichting van) een j.j.i. overweegt de beroepscommissie het volgende.

Uit artikel 77s, vijfde lid, Wetboek van Strafrecht volgt dat indien de p.i.j.-maatregel is opgelegd de Minister de tenuitvoerlegging opdraagt aan een j.j.i.-inrichting of dat hij de veroordeelde elders doet opnemen.
Op grond van artikel 4, eerste lid aanhef en onder f., Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden bestaat de mogelijkheid om personen, aan wie met toepassing van artikel 77s van het Wetboek van Strafrecht de p.i.j.-maatregelis opgelegd, te plaatsen in een tbs-inrichting.

Klager is thans 20 jaar oud. Hij heeft gemotiveerd redenen aangegeven waarom plaatsing in het volwassenencircuit meer in de rede zou liggen. De selectiefunctionaris is op deze argumenten niet ingegaan. Inmiddels is klager recent op10 februari 2005 veroordeeld door de politierechter, waarbij het meerderjarigenstrafrecht is toegepast en klager heeft deze straf uitgezeten in een inrichting voor volwassenen. De beroepscommissie is van oordeel dat thans plaatsingin het volwassenencircuit, hetgeen overeenkomstig klagers wens is, meer passend zou zijn. Zoals uit artikel 77s Wetboek van Strafrecht juncto artikel 4, eerste lid aanhef en onder f., Beginselenwet verpleging ter beschikkinggestelden volgt kan de p.i.j.-maatregel ook tenuitvoer worden gelegd in een tbs-inrichting, waarbij de beroepscommissie plaatsing in de Dr. Henri van der Hoevenkliniek in overweging geeft.

De beroepscommissie is, gelet op het voorgaande, van oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, onredelijk en onbillijk moet worden genoemd.
Daarom zal de beroepscommissie de beslissing vernietigen. De beroepscommissie zal de selectiefunctionaris opdragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen twee weken na ontvangst daarvan.
Nu de rechtsgevolgen van de beslissing ongedaan zijn te maken, zal de beroepscommissie geen tegemoetkoming vaststellen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de beslissing van de selectiefunctionaris.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen twee weken (na ontvangst).
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. J.A.C. Bartels, voorzitter, prof. dr. R.A.R. Bullens en mr. A.P. van der Linden, leden, bijgestaan door mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 1 juni 2005

secretaris voorzitter

Naar boven