Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0689/GB, 30 mei 2005, beroep
Uitspraakdatum:30-05-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/689/GB

Betreft: [klager] datum: 30 mei 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.J. Smit, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 maart 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing tot beëindiging van zijn deelname aan een penitentiair programma (p.p.) niet-ontvankelijk verklaard.

2. De feiten
Klager was sedert 11 maart 2003 gedetineerd. Laatstelijk verbleef hij in de beperkt beveiligde inrichting Doetinchem. Op 24 januari 2005 heeft hij zich aan zijn detentie onttrokken, door niet te verschijnen bij de penitentiaireinrichting administratief van de penitentiaire inrichting (p.i.) Rijnmond.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager is wegens familieomstandigheden naar Turkije afgereisd. Dit heeft hij daags na aankomst bij de reclassering gemeld. Omdat hij zich niet tijdig bij de reclassering in Nederland kon melden, is hem medegedeeld dat het nietnakomen van de afspraak aan de directeur van de p.i. zou worden gemeld. Voorts dat de kwestie zou worden gemeld aan de selectiefunctionaris, die naar aanleiding daarvan een beslissing zou nemen. Op 22 februari 2005 had klager noggeen bericht van de selectiefunctionaris ontvangen. De fax van 22 februari 2005 waarin de raadsman om opheldering vraagt is als bezwaarschrift tegen de beslissing van 26 januari 2005 tot beëindiging van het p.p. aangemerkt enniet-ontvankelijk verklaard. Klager noch zijn raadsman heeft de beslissing van de selectiefunctionaris van 26 januari 2005 ontvangen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Bij beslissing van 26 januari 2005 is beslist tot beëindiging van het p.p. van klager. Tegen deze beslissing is eerst op 22 februari 2005, derhalve niet binnen zeven dagen, bezwaar aangetekend.

4. De beoordeling
4.1. Op grond van artikel 17, eerste lid, onder b, Pbwartikel 61, vijfde lid, Pbw wordt het bezwaarschrift ingediend uiterlijk op de zevende dag na die waarop de gedetineerde kennis heeft gekregen van de beslissing waartegen hijbezwaar indient. Een na afloop van deze termijn ingediend bezwaarschrift is niettemin ontvankelijk, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de gedetineerde in verzuim is geweest.

4.2. Vaststaat dat de namens klager aan de selectiefunctionaris en door deze als bezwaarschrift aangemerkte fax aldaar op 22 februari 2005 is ontvangen. De beslissing waartegen het bezwaar geacht wordt te zijn gericht dateert van 26januari 2005. Er is derhalve niet voldaan aan de termijn zoals weergegeven onder 4.1.. Het gegeven dat klager van de beslissing van 26 januari 2005 geen kennis heeft gekregen, doet hieraan niet af, nu de oorzaak hiervan gelegen isin de omstandigheid dat klager zich op 24 januari 2005 aan zijn detentie heeft onttrokken. Niet gebleken is dat klagers raadsman hem ten tijde van de eerste beslissing reeds bijstond en mitsdien van de beslissing in kennis gesteldhad moeten worden.
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is mitsdien niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk wordenaangemerkt. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 30 mei 2005

secretaris voorzitter

Naar boven