Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0618/GB, 13 mei 2005, beroep
Uitspraakdatum:13-05-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/618/GB

Betreft: [klager] datum: 13 mei 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 maart 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Almere-Binnen afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 12 januari 2005 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Wolvenplein te Utrecht.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar het h.v.b. Almere-Binnen als volgt toegelicht. Klager heeft om overplaatsing naar Almere gevraagd omdat zijn familie in Almerewoont. Op dit moment is het voor zijn familie niet mogelijk om hem te bezoeken. Geen van de familieleden beschikt over een auto. Het reizen per openbaar vervoer is, gezien de financiële situatie, bezwaarlijk, zo niet onmogelijk.Klager begrijpt dat een preventief gehechte zo dicht mogelijk bij het parket van insluiting wordt geplaatst, maar meent dat zijn belangen bij een overplaatsing naar Almere zwaar dienen mee te wegen. Uit de beslissing van deselectiefunctionaris blijkt niet van enige belangenafweging en derhalve is de beslissing onvoldoende gemotiveerd.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is preventief ingesloten voor het parket Utrecht in het h.v.b. Wolvenplein. Uitgangspunt bij plaatsing is dat iemand zo dicht mogelijk bij het parket van insluiting wordt geplaatst met het oog op het bevorderen van een goedeen efficiënte rechtsgang tijdens de preventieve fase. Bezoekperikelen zijn inherent aan detentie. Klager heeft gesteld dat zijn familie nu nog in Den Haag woont en gaat verhuizen naar Almere. Er is sprake van een acceptabelereisafstand. Zodra er vonnis is gewezen, kan klager een voorkeur uitspreken voor een vervolginrichting, waarbij er een andere belangenafweging plaatsvindt. Er wordt dan in ieder geval rekening gehouden met bezoekmogelijkheden.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager is preventief gehecht ten behoeve van het parket Utrecht. In het belang van een goede rechtsgang is het wenselijk dat een preventief gehechte gedetineerde verblijft in de nabijheid van het parket van vervolging.Klager heeft gesteld dat zijn bezoek, dat afkomstig is uit Den Haag en binnenkort naar Almere gaat verhuizen, problemen ondervindt bij het bezoek aan klager. Nu het door klager gestelde niet verder is onderbouwd met nadereverklaringen en overigens zowel de afstand Den Haag-Utrecht als de afstand Almere-Utrecht acceptabel is, is de beroepscommissie van oordeel dat het belang van een goede rechtsgang dient te prevaleren. De op de onder 3.2 genoemdegronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De selectiefunctionarisheeft klager erop gewezen dat, zodra er onherroepelijk vonnis in zijn zaak is gewezen, hij een keuze kan uitspreken voor een vervolginrichting, waarbij rekening zal worden gehouden met zijn bezoek.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 13 mei 2005

secretaris voorzitter

Naar boven