Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0344/TA, 10 mei 2005, beroep
Uitspraakdatum:10-05-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/344/TA

betreft: [klager] datum: 10 mei 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 10 februari 2005 van de beklagcommissie bij de TBS-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke inafschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld het beroep schriftelijk toe te lichten en het hoofd van de inrichting om schriftelijk op het beroep te reageren.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering klager inzage te geven in zijn verpleegdedossier, althans de weigering te beslissen op klagers verzoek zijn verpleegdedossier in te mogen zien.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt - zakelijk weergegeven - als volgt toegelicht.
Hij kan zich niet verenigen met de uitspraak van de beklagcommissie. De beklagcommissie heeft niet beslist op de inhoud van het klaagschrift. Het klaagschrift betreft het feit dat klager geen inzage heeft gekregen in zijnverpleegdedossier. De inzage is voor klager van enorm belang omdat de inrichting heeft geweigerd hem een afschrift van zijn verplegings- en behandelingsplan te verstrekken. De beklagcommissie heeft uitsluitend beslist op een doorhaar verzonnen beklag over het niet ontvangen van een afschrift van het verpleegdedossier en met name niet van het verplegings- en behandelingsplan. In het klaagschrift is onder meer aangegeven dat het verzoek tot de inzage dateertvan 1 juni 2004, dat klager op antwoord moest wachten omdat een bepaald personeelslid op vakantie was en dat op 18 augustus 2004 nog niet op het verzoek was beslist.

Het hoofd van de inrichting heeft zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Patiënten hebben het recht tot kennisneming van de stukken in hun patiëntendossier. Dit is ook omschreven in artikel 3.11 Kliniekregels De Kijvelanden. De mogelijkheid tot inzage in zijn patiëntendossier is klager niet ontzegd.
Daarnaast ontvangen de patiënten gratis een kopie van hun verplegings- en behandelingsplan en de evaluatieverslagen. Deze stukken zijn aan klager aangeboden, maar hij heeft geweigerd deze in ontvangst te nemen. Kopieën van hetverplegings- en behandelingsplan en de evaluatieverslagen zijn in het kader van de behandeling van een ander beklag van klager aan de beklagcommissie overgelegd.

3. De beoordeling
Artikel 20, eerste lid, Bvt bepaalt dat de verpleegde, behoudens de overeenkomstig het tweede en derde lid te stellen beperkingen, recht heeft op kennisneming van de in het verpleegdedossier vastgelegde gegevens.
In artikel 19, eerste lid onder a tot en met g, Bvt zijn de stukken genoemd die in het verpleegdedossier moeten worden opgenomen. Daaronder vallen onder andere het verplegings- en behandelingsplan en de evaluatieverslagen.
Ingevolge artikel 20, vijfde lid, Bvt heeft de verpleegde het recht een afschrift te ontvangen van het verplegings- en behandelingsplan en de evaluatieverslagen.

Ten aanzien van laatstgenoemd recht van klager verwijst de beroepscommissie naar haar uitspraak van 5 april 2005 (04/2750/TA) op klagers beroep inzake de (vermeende) weigering voor klager een behandelplan op te stellen en hem eenafschrift hiervan uit te reiken. Bij deze uitspraak is klagers beroep tegen ongegrondverklaring van de klacht over dit onderwerp ongegrond verklaard.
In deze uitspraak heeft de beroepscommissie het aannemelijk geacht dat aan klager vóór de indiening van dat beklag een afschrift van het verplegings- en behandelingsplan is aangeboden, maar dat klager heeft geweigerd dit inontvangst te nemen.
De beroepscommissie gaat er op grond van de mededeling van het hoofd van de inrichting en mede gelet op de beslissing in de zojuist genoemde zaak thans van uit dat klager de mogelijkheid is geboden uit genoemd afschrift kennis tenemen van de inhoud van zijn verplegings- en behandelingsplan. Gezien het bepaalde in artikel 20, eerste lid, Bvt dient hij in beginsel ook middels inzage in zijn verpleegdedossier in de gelegenheid te worden gesteld zowel van hetverplegings- en behandelingsplan als van andere stukken in dit dossier kennis te nemen. Gelet op hetgeen hieromtrent door partijen is aangevoerd is niet aannemelijk geworden dat zodanige inzage aan klager is geweigerd.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. Chr.F. Swart-Babbé, secretaris, op 10 mei 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven