Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0100/TB, 9 mei 2005, beroep
Uitspraakdatum:09-05-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/100/TB

betreft: [klager] datum: 9 mei 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 11 januari 2005 van de Minister van Justitie, verder te noemen de Minister,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 12 april 2005, gehouden in de locatie Zwolle, zijn klager gehoord en namens de Minister, [...]en [...]. Hiervan is het aangehechte verslag opgemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft beslist klager te plaatsen in het forensisch psychiatrisch instituut De Rooyse Wissel te Venray (hierna: de Rooyse Wissel).

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. Hij verblijft momenteel in het huis van bewaring (h.v.b.) Almere-Binnen. De Minister heeft op 11januari 2005 beslist klager te plaatsen in de Rooyse Wissel. Deze plaatsing was ten tijde van het instellen van het beroep nog niet gerealiseerd.

3. De standpunten
Klager kan zich niet verenigen met zijn plaatsing in de Rooyse Wissel in verband met het bezoek van zijn familie en van met name zijn moeder. Het contact met zijn moeder is sinds een jaar hersteld. Zij woont en werkt in Amsterdam enbezoekt hem regelmatig met de trein in Almere. Haar gezondheid is niet zo goed. Zij loopt een beetje moeilijk en Venray is te ver voor haar. Zij is dan drie uur onderweg om hem een uur te kunnen bezoeken en moet dan nog drie uurterugreizen. Ze heeft een zwak bekken. Almere is goed te doen voor haar. Dat is maar een klein stukje.

De Minister heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Krachtens artikel 12 Bvt dient een spoedige opname in een tbs-inrichting bewerkstelligd te worden met inachtneming van de in artikel 11 Bvt genoemde eisen. Ten aanzien van de selectie van ter beschikking gestelden in het kader vaneen eerste opname of herplaatsing in een tbs-inrichting is een toetsing aan een viertal criteria (geslacht, intelligentie, soort stoornis en vluchtgevaarlijkheid) van belang, die plaatsvindt op basis van in het dossier aanwezigeinformatie.
Uit de ter beschikking staande informatie in de onderhavige zaak komt naar voren dat klagers IQ groter is dan 80. Er is sprake van een antisociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken en sprake van een alcohol- en eendrugsverslaving. Er is niet gebleken van een extreem vlucht- en/of beheersrisico. Genoemde bevindingen resulteerden in selectie voor de Rooyse Wissel. Klager verblijft momenteel op een reguliere afdeling in het h.v.b. Almere-Binnen.Inmiddels heeft een intakegesprek plaatsgevonden met de Rooyse Wissel. Klager zal daar geplaatst worden op de reguliere instroomafdeling De Nijl. Hem is een preklinisch traject aangeboden, waarvoor hij in de penitentiaire inrichtingVught dient te worden geplaatst, maar klager heeft deze overplaatsing geweigerd in verband met het bezoek van zijn moeder.
Klager heeft voor wat betreft het onderhavige beroep eveneens aangegeven dat hij dichterbij de regio Amsterdam wil worden geplaatst, omdat zijn familie hem niet of nauwelijks kan bezoeken. Met die wens kan geen rekening wordengehouden. Wel is het mogelijk dat, wanneer en indien dit geïndiceerd is, met klager in het kader van vrijheden een resocialisatietraject zal worden uitgezet in de regio waar zijn familie woonachtig is. Een omgekeerde bezoekregelingbehoort ook tot de mogelijkheden indien dit verantwoord is. Het beroep zal ongegrond zijn.

4. De beoordeling
Bij de plaatsing van ter beschikking gestelden dient de Minister, op grond van artikel 11, tweede lid, van de Bvt in zijn overwegingen te betrekken:
a) de eisen die de bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de ter beschikking gestelde voor de veiligheid van anderen dan de ter beschikking gestelde of de algemene veiligheid van personen of goederen stelt, en
b) de eisen die de behandeling van de ter beschikking gestelde gezien de aard van de bij hem geconstateerde gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens stelt.

Uitgangspunt van het op grond van het IBO II-rapport door de Minister geformuleerde beleid is dat alle tbs-inrichtingen geoutilleerd zijn voor iedere ter beschikking gestelde, met uitzondering van een aantal speciale categorieën, teweten vrouwen, zwakbegaafden en extreem beheers- en vluchtgevaarlijke ter beschikking gestelden. Daarnaast wordt onderscheiden naar de primaire psychopathologie: psychotische stoornis of persoonlijkheidsstoornis.

De Minister heeft de beslissing tot plaatsing van klager genomen met inachtneming van klagers geslacht, zijn intelligentie, de ten aanzien van hem gestelde diagnose en gegevens omtrent het al dan niet bestaan van eenbeheers/vluchtrisico, alsmede de bestaande wachtlijsten.

Klager heeft geen zwaarwegende argumenten aangevoerd die zouden kunnen of moeten leiden tot het oordeel dat de Minister in redelijkheid niet tot de bestreden plaatsingsbeslissing heeft mogen komen.
Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent de bezoekmogelijkheden van met name zijn moeder kan niet tot een ander oordeel leiden. De beroepscommissie stelt vast dat (thans) het merendeel van de tbs-inrichtingen in het noorden, oostenen zuiden van het land zijn gesitueerd, terwijl veel tbs-gestelden afkomstig zijn uit het westen en hun vrienden, familie en overig sociaal netwerk veelal eveneens woonachtig zijn in het westen van het land. Indien in alle gevallenrekening zou worden gehouden met de regionale voorkeur van tbs-gestelden, zou dit leiden tot vergroting van de wachtlijsten voor plaatsing in een tbs-inrichting en verlenging van de passantentermijn. Het belang dat tbs-gestelden zosnel mogelijk worden geplaatst opdat hun behandeling zo spoedig mogelijk kan aanvangen, weegt daarom in de regel zwaarder dan regionale voorkeur.
Voorts is momenteel niet gebleken van een, uit het oogpunt van het belang van klagers behandeling, zodanig sterke wenselijkheid van plaatsing van klager in een bepaalde regio ten behoeve van bezoekmogelijkheden, dat dit dient teprevaleren boven het belang van een plaatsing op korte termijn naar de Rooyse Wissel.

Het hiervoor overwogene in aanmerking genomen, is de beslissing klager te plaatsen in de Rooyse Wissel niet in strijd met de wet en kan deze evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrondworden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, dr. M. Smit en mr. J.M. van der Vaart, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 9 mei 2005

secretaris voorzitter

nummer: 05/100/TB

betreft: [...], verder klager te noemen.

Verslag van het behandelde ter zitting van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van 12 april 2005, gehouden in de locatie Zwolle.

Samenstelling van de beroepscommissie:
voorzitter: mr. S.L. Donker
leden: dr. M. Smit en mr. J.M. van der Vaart.
De beroepscommissie is bijgestaan door de secretaris mr. H.S. van Gemert.

Gehoord zijn klager alsmede namens de Minister [...] enn [...].

Door klager is - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.
Klager kan zich niet verenigen met zijn plaatsing in de Rooyse Wissel in verband met het bezoek van zijn familie en van met name zijn moeder. Het contact met zijn moeder is sinds een jaar hersteld. Zij woont en werkt in Amsterdam enbezoekt hem regelmatig met de trein in Almere. Haar gezondheid is niet zo goed. Zij loopt een beetje moeilijk en Venray is te ver voor haar. Zij is dan drie uur onderweg om hem een uur te kunnen bezoeken en moet dan nog drie uurterugreizen. Ze heeft een zwak bekken. Almere is goed te doen voor haar. Dat is maar een klein stukje.

Namens de Minster is - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.
Krachtens artikel 12 Bvt dient een spoedige opname in een tbs-inrichting bewerkstelligd te worden met inachtneming van de in artikel 11 Bvt genoemde eisen. Ten aanzien van de selectie van ter beschikking gestelden in het kader vaneen eerste opname of herplaatsing in een tbs-inrichting is een toetsing aan een viertal criteria (geslacht, intelligentie, soort stoornis en vluchtgevaarlijkheid) van belang, die plaatsvindt op basis van in het dossier aanwezigeinformatie.
Uit de ter beschikking staande informatie in de onderhavige zaak komt naar voren dat klagers IQ groter is dan 80. Er is sprake van een antisociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken en sprake van een alcohol- en eendrugsverslaving. Er is niet gebleken van een extreem vlucht- en/of beheersrisico. Genoemde bevindingen resulteerden in selectie voor de Rooyse Wissel. Klager verblijft momenteel op een reguliere afdeling in het h.v.b. Almere-Binnen.Inmiddels heeft een intakegesprek plaatsgevonden met de Rooyse Wissel. Klager zal daar geplaatst worden op de reguliere instroomafdeling De Nijl. Hem is een preklinisch traject aangeboden, waarvoor hij in de penitentiaire inrichtingVught dient te worden geplaatst, maar klager heeft deze overplaatsing geweigerd in verband met het bezoek van zijn moeder.
Klager heeft voor wat betreft het onderhavige beroep eveneens aangegeven dat hij dichterbij de regio Amsterdam wil worden geplaatst, omdat zijn familie hem niet of nauwelijks kan bezoeken. Met die wens kan geen rekening wordengehouden. Wel is het mogelijk dat, wanneer en indien dit geïndiceerd is, met klager in het kader van vrijheden een resocialisatietraject zal worden uitgezet in de regio waar zijn familie woonachtig is. Een omgekeerde bezoekregelingbehoort ook tot de mogelijkheden indien dit verantwoord is. Het beroep zal ongegrond zijn.

secretaris voorzitter

Naar boven