Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0401/GB, 22 april 2005, beroep
Uitspraakdatum:22-04-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/401/GB

Betreft: [klager] datum: 22 april 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 10 februari 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen (jovo-h.v.b.) Almere-Binnen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 9 november 2004 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. Haarlem en is op 22 november 2004 overgeplaatst naar het h.v.b. Zuyderbos te Heerhugowaard. Van daaruit is hij op 3 maart 2005overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. Almere-Binnen. Klager is inmiddels afgestraft en de tenuitvoerlegging van de aan hem opgelegde gevangenisstraf is aangevangen op 9 maart 2005.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager zou liever in het h.v.b. Zuyderbos willen blijven. Daar gaat het goed met hem en heeft hij goede contacten met zijn medegedetineerden. Ook is de inrichting voor zijn moeder goed bereikbaar. Klager kan niet goed overweg metleeftijdsgenoten en heeft tijdens zijn verblijf in jeugdgevangenissen regelmatig problemen met zijn medegedetineerden gehad. Het enige criterium voor plaatsing van klager is kennelijk zijn leeftijd. Omdat hij geen first-offender is,past hij niet in een jovo-h.v.b. De recentelijk aan klager opgelegde jeugddetentie van 21 maanden, zal worden omgezet in volwassenendetentie en dan komt klager spoedig in aanmerking voor overplaatsing naar een beperkt beveiligdeinrichting. Om die reden is het thans niet opportuun om klager in het jovo-h.v.b. Almere-Binnen te plaatsen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager verbleef sinds 22 november 2004 in het h.v.b. Zuyderbos. Klager was toen 18 jaar en viel zodoende in de categorie gedetineerden voor wie indicatiestelling jovo uitgebracht dient te worden. Uit die indicatiestelling blijkt datklager scoort op een gebrek aan opleiding en cursussen, in combinatie met recidive. Daarnaast scoort klager ook op het onderdeel agressief gedrag. Op grond van die indicatiestelling is klager geselecteerd voor plaatsing in hetjovo-h.v.b. Almere-Binnen. Indien het voor klagers bezoekmogelijkheden beter zou zijn, kan klager, wat de selectiefunctionaris betreft, overgeplaatst worden naar het jovo-h.v.b Zwaag. De problematiek die klager aangeeft te hebbenmet leeftijdsgenoten is, anders dan door klager gesteld, juist een indicatie om hem wel in een jovo-h.v.b. te plaatsen. Daar kan hij onder begeleiding leren om te gaan met zijn leeftijdsgenoten.

4. De beoordeling
4.1. Ten tijde van de beslissing van de selectiefunctionaris was klager preventief gedetineerd en behoorde mitsdien tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Volgens artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden worden in inrichtingen of afdelingen voor bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst dieouder zijn dan 17 jaar en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen, Ministerie van Justitie, DienstJustitiële Inrichtingen, augustus 2001, kan worden afgeleid dat psychologische onvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Daarbijkomt dat gedetineerden in de leeftijd van 16 tot (indicatief) 24 jaar zich in het algemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in een inrichtingvoor psychologisch onvolwassenen vindt indicatiestelling plaats.

4.3. De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16 van voornoemde Regeling aanhef en onder b, qua leeftijd valt onder de categorie gedetineerden die in een jovo-inrichting kunnen worden geplaatst.Voorts is uit klagers indicatiestelling gebleken dat hij tekortkomingen heeft op de onderdelen opleiding/cursus en agressie en dit maakt dat hij eveneens voldoet aan het tweede criterium van artikel 16 van de Regeling. Gelet op hetvorenstaande is de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris om klager in een jovo-h.v.b. te plaatsen niet in strijd met de wet.

4.4. Nu klager reeds in het bezwaarschrift heeft aangegeven dat hij mede in verband met de betere bezoekmogelijkheden liever in de omgeving van Heerhugowaard gedetineerd wil zijn en de selectiefunctionaris heeft aangegeven datklager desgewenst ook geplaatst zou kunnen worden in het jovo-h.v.b. Zwaag, had het voor de hand gelegen om in het kader van de behandeling van het bezwaarschrift klager alsnog over te plaatsen naar het jovo-h.v.b. Zwaag. Geletdaarop moet de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, als onzorgvuldig en dus als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal daarom gegrond wordenverklaard. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voorhet toekennen van een tegemoetkoming, nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing ongedaan zijn te maken.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 22 april 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven