Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0402/GB, 19 april 2005, beroep
Uitspraakdatum:19-04-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/402/GB

Betreft: [klager] datum: 19 april 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 februari 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de afdeling voor psychologisch onvolwassenen (hierna: jovo-h.v.b.) Nieuwegein ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 7 januari 2005 preventief gehecht in het h.v.b. Nieuwegein. Vanuit deze inrichting is hij geselecteerd voor het jovo-h.v.b. Nieuwegein. Deze overplaatsing was ten tijde van het instellen van het beroep nog nietgerealiseerd.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager wil niet overgeplaatst worden naar het jovo-h.v.b., omdat hij problemen heeft met een paar jongens op die afdeling. Hij kan niet met die jongens opschieten. Dit heeft hij gemerkt toen hij met die jongens samenwerkte op dearbeidszaal. Klager wil ergere problemen voorkomen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is op grond van de afgenomen eerste indicatiestelling geselecteerd voor het jovo-h.v.b. Nieuwegein en heeft aangegeven dat hij problemen heeft met een aantal jongens in het jovo-h.v.b.. Op 2 maart 2005 heeft deselectiefunctionaris hier telefonisch naar geïnformeerd bij het b.s.d.. Klager noemt geen namen. Klager staat als nummer 30 op de wachtlijst van het jovo-h.v.b.. Het is heel goed mogelijk dat hij niet meer geplaatst kan worden.Zodra er vonnis is gewezen, wordt klager opnieuw geselecteerd. Op dit moment is er geen aanleiding om een andere beslissing te nemen.

De beoordeling
4.1. Volgens artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden worden in inrichtingen of afdelingen voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst dieouder zijn dan 17 jaar en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen (Ministerie van Justitie, DienstJustitiële Inrichtingen, augustus 2001) kan worden afgeleid dat psychologische onvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Daarbijkomt dat gedetineerden in de leeftijd van 16 tot (indicatief) 24 jaar zich in het algemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in een inrichtingvoor psychologisch onvolwassenen vindt indicatiestelling plaats.

De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden aanhef en onder b, qua leeftijd valt onder de categorie gedetineerden die in eenjovo-inrichting kunnen worden geplaatst. Voorts is uit klagers indicatiestelling gebleken dat hij first offender is en dit maakt dat hij eveneens voldoet aan het tweede criterium van artikel 16 van de Regeling.

4.3. Tegen de achtergrond van het onder 4.2 overwogene komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen,niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Hetgeen door klager is aangevoerd over problemen, die zouden kunnen ontstaan met medegedetineerden, is door hem niet nader geconcretiseerd en ook niet inherent aan een verblijfin een jovo-h.v.b. en kan niet tot een ander oordeel leiden. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 19 april 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven