Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0305/GB, 11 april 2005, beroep
Uitspraakdatum:11-04-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/305/GB

Betreft: [klager] datum: 11 april 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 februari 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) in de omgeving van Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 5 augustus 2004 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. De Boschpoort te Breda. Op 2 maart 2005 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. Nieuw Vosseveld te Vught.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar een h.v.b. in de omgeving van Rotterdam als volgt toegelicht.
Klager kreeg in het h.v.b. De Boschpoort van een penitentiair inrichtingswerker (p.i.w.-er) te horen dat hij maar beter op zijn cel kon blijven omdat hij anders het slachtoffer zou kunnen worden van een steekpartij en/of eengeweldsuitbarsting. Klager komt door deze bedreiging niet vaak uit zijn cel en neemt geen deel aan de arbeid. Klager denkt dat er jegens hem een antipathie heerst in het h.v.b. De Boschpoort. Zo heeft hij verzocht om geplaatst teworden op een drugsvrije afdeling; hij wil graag een drugsvrije toekomst opbouwen. Een dergelijke plaatsing is hem niet toegestaan. Om die reden had hij graag overgeplaatst willen worden

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft om overplaatsing naar een andere inrichting verzocht omdat hij, naar eigen zeggen, bedreigd wordt in het h.v.b. De Boschpoort. Omdat een en ander niet door klager wordt onderbouwd, heeft de selectiefunctionaris hetverzoek afgewezen. Voor eventuele klachten met betrekking tot hetgeen hem door p.i.w.-ers wordt medegedeeld, dient klager zich te richten tot de beklagcommissie. Klager is preventief gehecht voor het arrondissementsparket Breda. Hijwil graag worden overgeplaatst naar een h.v.b. in de regio Rotterdam. Gelet op de capaciteitsproblemen is een overplaatsing naar Rotterdam geen optie. Daarnaast heeft de selectiefunctionaris (mede) tot taak de goede rechtsgang tebevorderen. Dat geschiedt door zijn plaatsing in het h.v.b. De Boschpoort. De selectiefunctionaris heeft voorts aangegeven dat er, in het geval van een gegrondverklaring van het beroep, naar zijn mening geen aanleiding is voor detoekenning van een financiële tegemoetkoming.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager heeft verzocht om overplaatsing, omdat hij graag geplaatst zou willen worden in een drugsvrije afdeling in een h.v.b. in de regio Rotterdam en omdat hij zich bedreigd voelt in het h.v.b. De Boschpoort. Klager heeft degestelde bedreigingen niet feitelijk onderbouwd. Klager is preventief gehecht voor het arrondissementsparket Breda en in dat kader is het van belang dat een goede bereikbaarheid van klager voor justitiële en hulpverlenendeinstanties wordt gegarandeerd. Klagers plaatsing in het h.v.b. de Boschpoort voldoet aan die eis van een goede bereikbaarheid. Gelet daarop is de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionarisniet in strijd met de wet en kan deze, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De omstandigheid dat klager inmiddels is overgeplaatst naar het h.v.b. NieuwVosseveld in Vught maakt dit oordeel, nu klager tegen die beslissing bezwaar en – voorzover nodig – beroep kan instellen, niet anders.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 11 april 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven