Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/3146/TA, 11 april 2005, beroep
Uitspraakdatum:11-04-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

Uitspraak

nummer: 04/3146/TA

betreft: [klager] datum: 11 april 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 4 november 2004 van de beklagcommissie bij het Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht te Balkbrug, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 21 februari 2005, gehouden in de TBS-Kliniek De Kijvelanden te Poortugaal, zijn gehoord klager en namens het hoofd van het Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht, [...], afdelingshoofd.Hiervan is het aangehechte verslag opgemaakt. Klager heeft pleitnotities overgelegd. Deze worden bij de stukken gevoegd en als ingevoegd beschouwd.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de voortduring van uitoefening van toezicht op bezoek aan klager.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager verblijft sinds 19 juli 2004 in de inrichting. Na een bezoek door de maatschappelijk werkster aan zijn ouders bezoeken zij hem. De afstand tussen hun woonplaats in België en Veldzicht bedraagt 220 km. Begeleide bezoeken durenslechts een uur; onbegeleide meer dan een uur. Tot aan de eerste STB hebben bezoeken altijd begeleid plaats, doch na de STB is het begeleide gehandhaafd, omdat men zicht wil krijgen op de omgang tussen klager en zijn ouders. Zijnouders hebben een keer via de normale weg een pornodvd ingevoerd, onwetend van het verbod daarop. Uiteindelijk hebben zij de dvd wel teruggekregen. Een andere keer hadden zij onderweg twee in het originele hoesjes zittendeElvis-cd's voor klager gekocht, maar ook deze mocht hij niet hebben, omdat deze volgens een sociotherapeut gebrand zouden zijn. In strijd met de wet heeft de inrichting de aard van het toezicht niet aangegeven. Als klager niet zelfvraagt wordt namens de inrichting niets medegedeeld. De orde of veiligheid worden in dit verband ook niet in de wettelijke aantekeningen genoemd.
Met betrekking tot de onderhavige zaak ziet klager niet de relevantie van het verweer van de inrichting dat zijn bezoekers onbetrouwbaar zijn wegens het op 13 februari 2005 op verzoek van klager invoeren van wiet. De grote afstandtussen de inrichting en hun woonplaats (zie ook klagers beroep 04/642/TB) is de reden tot weigering van zijn ouders aan systeemtherapie mee te werken.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Verwezen wordt naar de inhoud van het verweerschrift. De inrichting is bereid heen te stappen over de invoer van de pornodvd's, maar belangrijker vindt zij het te zien hoe het bezoek omgaat met klagers verblijf in de inrichting.Gebruikelijk is om na ongeveer vijf weken na binnenkomst te bezien of bezoek zonder toezicht verantwoord is. Klagers moeder vindt alles wat met klagers verblijf in de inrichting te maken heeft onzin. De inrichting zet vraagtekensbij de betrouwbaarheid van de bezoekers. Zo zijn er horloges ingevoerd en hebben klagers ouders en een vriend bij gelegenheid van het bezoek van 13 februari 2005 op klagers verzoek wiet ingevoerd. In eerste instantie was de orde inde inrichting redengevend, vervolgens heeft bij de beslissing bij gelegenheid van de speciale teambespreking van 5 oktober 2004 de relatie tussen klager en zijn ouders als behandelingsaspect een rol gespeeld. De behandelingscordinator beslist over het al dan niet begeleid zijn van bezoek. De ouders hebben het voorstel van de maatschappelijk werkster tot systeemtherapie afgehouden. Op de diagnostiekafdeling wordt altijd uitleg gegeven over de aard enreden van begeleid bezoek.

3. De beoordeling
Voorzover klager bedoelt te klagen over de inhoud van de wettelijke aantekeningen betreffende de invoer van (een) pornodvd's is de beroepscommissie van oordeel dat dit buiten de reikwijdte van dit beroep valt.
Het beklag richt zich tegen de beslissing namens het hoofd van de inrichting van 23 augustus 2004 tot voortzetting van de uitoefening van toezicht op het bezoek van klagers ouders.
Krachtens artikel 37, vierde lid, Bvt kan het hoofd van de inrichting bepalen dat tijdens het bezoek toezicht wordt uitgeoefend, indien dit noodzakelijk is met het oog op een belang als bedoeld in artikel 35, derde lid, Bvt. Tevorenwordt aan de verpleegde mededeling gedaan van de aard en reden van het toezicht.
Een beslissing als bedoeld is -anders dan de beslissing ex artikel 37, derde lid, Bvt- niet in duur bepaald en vergt geen schriftelijke mededeling ex artikel 54 Bvt.
Aannemelijk geworden is dat in de eerste fase van verblijf in de inrichting gedurende ongeveer vijf weken op het bezoek van iedere verpleegde toezicht wordt uitgeoefend. Op 23 augustus 2004 is beslist dat het toezicht op klagersbezoek tot aan de speciale teambespreking op 5 oktober 2004 gecontinueerd wordt wegens de handelwijze van klagers ouders terzake van het bezoek. Aannemelijk geworden is dat de ouders bij gelegenheid van de vier bezoeken voorafgaandaan de bestreden beslissing blijk ervan hebben gegeven het niet eens te zijn met de gang van zaken in de inrichting, hetgeen zich onder meer uit in kritiek op de door de inrichting gehanteerde regels en hun moeite zich daaraan teconformeren. Naar het oordeel van de beroepscommissie is het vorenstaande voldoende redengevend om met het oog op het belang van de handhaving van de orde of veiligheid in de inrichting te beslissen om het toezicht op klagers bezoekte continueren. Naar het oordeel van de beroepscommissie is in geval van een beslissing voor meer dan één bezoek het niet noodzakelijk telkenmale voorafgaand aan het bezoek de aard en reden van het toezicht mede te delen, mits dezezijn medegedeeld bij het ter kennis brengen van de beslissing. Niet gebleken is dat klager in zijn belangen is geschaad, nu hem desgevraagd de aard en reden zijn medegedeeld. De bestreden beslissing is niet in strijd met de wet enwordt bij afweging van alle in aanmerking komende belangen evenmin onredelijk of onbillijk geacht. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr.drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, drs. B. van Dekken en mr.dr. E.J. Hofstee, leden, in tegenwoordigheid van mr. E. van der Waal-van der Linden, secretaris, op 11 april2005.

secretaris voorzitter

nummer: 04/3146/TA

betreft : [...], verder klager te noemen.

Verslag van het behandelde ter zitting van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van 21 februari 2005, gehouden in de TBS-Kliniek De Kijvelanden te Poortugaal.

Samenstelling van de beroepscommissie:
voorzitter: mr.drs. F.A.M. Bakker
leden: drs. B. van Dekken en mr.dr. E.J. Hofstee.
De beroepscommissie is bijgestaan door de secretaris mr. E. van der Waal-van der Linden.

Gehoord zijn klager en namens het hoofd van het Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht [...], afdelingshoofd.

Door klager is - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.
Klager verblijft sinds 19 juli 2004 in de inrichting. Na een bezoek door de maatschappelijk werkster aan zijn ouders bezoeken zij hem. De afstand tussen hun woonplaats in België en Veldzicht bedraagt 220 km. Begeleide bezoeken durenslechts een uur; onbegeleide meer dan een uur. Tot aan de eerste STB hebben bezoeken altijd begeleid plaats, doch na de STB is het begeleide gehandhaafd, omdat men zicht wil krijgen op de omgang tussen klager en zijn ouders. Zijnouders hebben een keer via de normale weg een porno-dvd ingevoerd, onwetend van het verbod daarop. Uiteindelijk hebben zij de dvd wel teruggekregen. Een andere keer hadden zij onderweg twee in het originele hoesjes zittendeElvis-cd's voor klager gekocht, maar ook deze mocht hij niet hebben, omdat deze volgens een sociotherapeut gebrand zouden zijn. In strijd met de wet heeft de inrichting de aard van het toezicht niet aangegeven. Als klager niet zelfvraagt wordt namens de inrichting niets medegedeeld. De orde of veiligheid worden in dit verband ook niet in de wettelijke aantekeningen genoemd.
Met betrekking tot de onderhavige zaak ziet klager niet de relevantie van het verweer van de inrichting dat zijn bezoekers onbetrouwbaar zijn wegens het op 13 februari 2005 op verzoek van klager invoeren van wiet. De grote afstandtussen de inrichting en hun woonplaats is de reden tot weigering van zijn ouders aan systeemtherapie mee te werken.

Namens het hoofd van genoemde inrichting is - zakelijk weergegeven - het volgende verklaard.
Verwezen wordt naar de inhoud van het verweerschrift. De inrichting is bereid heen te stappen over de invoer van de pornodvd's, maar belangrijker vindt zij het te zien hoe het bezoek omgaat met klagers verblijf in de inrichting.Gebruikelijk is om na ongeveer vijf weken na binnenkomst te bezien of bezoek zonder toezicht verantwoord is. Klagers moeder vindt alles wat met klagers verblijf in de inrichting te maken heeft onzin. De inrichting zet vraagtekensbij de betrouwbaarheid van de bezoekers. Zo zijn er horloges ingevoerd en hebben klagers ouders en een vriend bij gelegenheid van het bezoek van 13 februari 2005 op klagers verzoek wiet ingevoerd. In eerste instantie was de orde inde inrichting redengevend, vervolgens heeft bij de beslissing bij gelegenheid van de speciale teambespreking van 5 oktober 2004 de relatie tussen klager en zijn ouders als behandelingsaspect een rol gespeeld. De behandelingscordinator beslist over het al dan niet begeleid zijn van bezoek. De ouders hebben het voorstel van de maatschappelijk werkster tot systeemtherapie afgehouden. Op de diagnostiekafdeling wordt altijd uitleg gegeven over de aard enreden van begeleid bezoek.

secretaris voorzitter

Naar boven