Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0315/GB, 7 april 2005, beroep
Uitspraakdatum:07-04-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/315/GB

Betreft: [klager] datum: 7 april 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 31 januari 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Haarlem afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 7 mei 2004 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. Overmaze te Maastricht. Op 19 augustus 2004 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. Nieuw Vosseveld te Vught.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar het h.v.b. Haarlem als volgt toegelicht.
Klager krijgt weliswaar met enige regelmaat bezoek in het h.v.b. in Vught maar niet van zijn partner, met wie hij al vier jaar een relatie heeft. Zij woont in Beverwijk en kan slechts zeer sporadisch op bezoek komen. Daardoor komtklagers relatie onder grote druk te staan. Daar komt nog bij dat het telefonisch contact ook niet goed mogelijk is omdat zijn partner tijdens de voor klager geldende telefoonmomenten niet of slecht bereikbaar is.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De door klager opgegeven redenen voor het overplaatsingverzoek zijn van bezoektechnische aard. Klager is preventief gedetineerd voor het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch. De door klager aangegeven redenen voor eenoverplaatsing zijn niet zodanig bijzonder, dat klager daarvoor verder van het parket van insluiting zou moeten kunnen verblijven. Dat geldt temeer nu klager in Vught bezoek ontvangt.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager is preventief gedetineerd voor het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch. De selectiefunctionaris heeft de selectie, niet alleen met de persoonlijke belangen van de gedetineerde rekening te houden, maar ook metalgemene (detentie)belangen, waaronder dat van een goede rechtsgang. In het kader daarvan is het wenselijk dat een preventief gehechte gedetineerde zoveel als mogelijk verblijft in de nabijheid van vervolging. De door klagergestelde belangen bij bezoek van zijn partner worden – voorzover die belangen feitelijk zijn onderbouwd – in dit geval onvoldoende zwaarwegend geacht om te oordelen dat het hiervoor genoemde algemene belang daarvoor zou moetenwijken. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is daarom niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijkworden aangemerkt.
5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 7 april 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven