Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0080/GM, 5 april 2005, beroep
Uitspraakdatum:05-04-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/80/GM

betreft: [klager] datum: 5 april 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de tandarts verbonden aan de locatie De IJssel te Krimpen aan den IJssel,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 31 december 2004 van de bemiddeling door de tandheelkundig adviseur bij het ministerie van Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 maart 2005, gehouden in de locatie Zoetermeer, is, met tussenkomst van een tolk in de Griekse taal, klager gehoord.
De tandarts verbonden aan de locatie De IJssel voornoemd is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de tandheelkundig adviseur van 7 september 2004, betreft het (onnodig) trekken van een kies.

2. De standpunten van klager en de tandarts
Klager heeft zijn klacht als volgt toegelicht.
Klager is naar de tandarts van de locatie De IJssel gegaan omdat hij last had van een ontstoken kies. Toen klager bij de tandarts kwam, heeft hij aangegeven dat hij wilde dat de kies gevuld zou worden en dat die kies niet getrokkenmocht worden. De inrichtingstandarts schudde enkel met zijn hoofd en trok vervolgens de betreffende kies. Bij het bezoek aan de tandarts was, voor zover klager zich kan herinneren, geen tolk aanwezig. Klager heeft een en andermiddels gebaren aangegeven. De tandarts heeft niet gezegd dat hij van plan was om die kies te trekken.

De tandarts heeft het volgende standpunt ingenomen.
De tandarts heeft op 6 september 2004 bij klager een kies linksboven verwijderd. Hoewel hij zich een en ander niet meer kan herinneren, gaat de tandarts er vanuit, daarbij gelet op klagers leeftijd, dat de betreffende kies niet doormiddel van een vulling te behouden was en dat ook een (latere) kroonplaatsing geen mogelijkheid was. De tandarts geeft aan nooit zonder overleg met de patiënt elementen te zullen trekken. Er zijn van de situatie op 6 september 2004géén röntgenfoto’s gemaakt.

3.
De beoordeling
De beroepscommissie is van oordeel dat de inrichtingstandarts in deze onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld. Om over te kunnen gaan tot een behandeling als de onderhavige (het extraheren van een kies), is allereerst noodzakelijkdat de tandarts zich ervan vergewist dat de patiënt daarmee instemt. Nu niet is gebleken dat klager – die de Nederlandse taal onvoldoende machtig is – met de tandarts heeft gesproken met de bijstand van een tolk, wordt onvoldoendeaannemelijk geacht dat de tandarts zich er in voldoende mate van heeft vergewist dat klager met die behandeling zou instemmen. Daarnaast is ook de noodzaak van een onmiddellijke en onvermijdelijke extractie onvoldoende aannemelijkgeworden. De tandarts kan zich immers omtrent de feitelijke situatie niets meer herinneren, er zijn geen röntgenfoto’s gemaakt en de aantekeningen op de patiëntenkaart zijn minimaal. De beroepscommissie is, het voorgaande insamenhang en onderling verband bezien, van oordeel dat het handelen van de tandarts moet worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard. Klager zal de na tenoemen tegemoetkoming worden toegekend.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond.
Zij bepaalt de aan klager ten laste van de locatie De IJssel toekomende tegemoetkoming op € 100,-.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, drs. S.H. Hartman-Faber en P. Hanedoes, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 5 april 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven