Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0388/GB, 1 april 2005, beroep
Uitspraakdatum:01-04-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/388/GB

Betreft: [klager] datum: 1 april 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 februari 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) te Den Haag afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 1 januari 2005 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in de h.v.b.-unit van de locatie De IJssel te Krimpen aan den IJssel.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek als volgt toegelicht. Klager is het niet eens met de afwijzing van zijn verzoek. Hij is heel rustig en doet aan alles mee. Er is geen reden om hem niet over teplaatsen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager wil graag overgeplaatst worden in verband met zijn bezoek. Bezoek is geen urgente reden om overgeplaatst te worden. Daarbij gedraagt klager zich dermate slecht in de inrichting dat er van overplaatsing op dit moment zekergeen sprake kan zijn. Klager is geplaatst in de regio en de afstand Den Haag-Krimpen aan den IJssel is goed te bereizen.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Uit de omtrent klager uitgebrachte inrichtingsrapportage blijkt dat de houding van klager jegens personeel niet positief is en dat hij zich dominant opstelt ten opzichte van medegedetineerden. Gelet hierop is deberoepscommissie van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris om klagers verzoek tot overplaatsing af te wijzen niet in strijd is met de wet en, bij afweging van alle inaanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Hetgeen klager heeft aangevoerd over bezoekmogelijkheden is, gelet op de afstand Den Haag-Krimpen aan den IJssel, onvoldoende zwaarwegend om toteen ander oordeel te komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 1 april 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven