Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2752/TA, 5 april 2005, beroep
Uitspraakdatum:05-04-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/2752/TA

betreft: [klager] datum: 5 april 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.C. de Goeij,namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 11 november 2004 van de beklagcommissie bij de TBS-Kliniek De Kijvelanden te Portugaal, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 21 februari 2005, gehouden in de inrichting, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. J.C. de Goeij , en namens het hoofd van voormelde inrichting [...], hoofd behandeling, en[...], waarnemend hoofd behandelingsrapportage. Hiervan is het aangehechte verslag opgemaakt.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering om aan klager een legitimatiebewijs af te geven als bedoeld in artikel 22, eerste lid, Bvt.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Hetgeen in de uitspraak van de beklagcommissie als zijn standpunt is opgenomen komt niet overeen met hetgeen hij in zijn klaagschrift naar voren heeft gebracht.
Volgens de Bvt is de verpleegde verplicht een door de inrichting gemaakt legitimatiebewijs bij zich te dragen en dit op verzoek van personeel te tonen. Andere wettelijke legitimatiebewijzen, zoals een paspoort, worden systematischdoor de inrichting in bewaring genomen. Klager heeft een legitimatiebewijs van de inrichting nodig, omdat hij een identiteitsloze tbs-er is. De inrichting heeft namelijk al zijn Marokkaanse-Franse identiteitsdocumenten vernietigd ofzoek gemaakt of verkocht. De inrichting heeft daarvoor excuses aangeboden, maar wil geen aangifte doen van verlies van zijn preciosa. Klager heeft zelf aangifte gedaan en overlegt de schriftelijke aangifte. Advocaten zijn bang ommet die kwestie door te gaan bij de nationale rechter. Klager is nu zelf naar het Europees Hof gegaan. Als hij op transport moet, moet hij een legitimatiebewijs bij zich hebben voor het geval er onderweg iets mocht gebeuren. Zonderlegitimatiebewijs zou men kunnen denken dat hij wilde vluchten.
In Veldzicht worden wel identiteitsbewijzen gemaakt, die patiënten bij zich moeten dragen.

Door en namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Artikel 22, eerste lid, Bvt spreekt niet over een recht om een legitimatiebewijs bij zich te dragen. Volgens artikel 3.4 van de Huisregels van de inrichting is het patiënten niet toegestaan om een paspoort, identiteitsbewijs ofrijbewijs in bezit te hebben. In de inrichting worden geen pasjes verstrekt aan patiënten. Patiënten die met verlof gaan krijgen een verlofpas. Sinds 1 januari 2005 is er een legitimatieplicht. Transport van een patiënt gaat via DV& O, in welk geval de patiënt geen legitimatiebewijs nodig heeft. Er is dan echter geen sprake van een strafbaar feit.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan - voorzover dat is komen vast te staan - naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Hierbij is in aanmerking genomen dat - integenstelling tot wat klager heeft aangevoerd- artikel 22, eerste lid, Bvt verstrekking van een legitimatiebewijs aan de verpleegde niet voorschrijft. Op grond van dit artikel staat het de hoofden van de tbs-inrichtingen vrij omverpleegden te verplichten een legitimatiebewijs bij zich te dragen, in welk geval een dergelijk bewijs dient te worden verstrekt. Blijkens het verhandelde ter zitting verplicht het hoofd van de inrichting verpleegden niet tot hetdragen van een legitimatiebewijs.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, drs. B. van Dekken en mr. dr. E.J. Hofstee, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 5 april 2005.

secretaris voorzitter

nummer: 04/2752/TA

betreft : [...], verder klager te noemen.

Verslag van het behandelde ter zitting van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van 21 februari 2005, gehouden in de TBS-Kliniek De Kijvelanden te Poortugaal.

Samenstelling van de beroepscommissie:
voorzitter: mr. drs. F.A.M. Bakker
leden: drs. B. van Dekken en mr. dr. E.J. Hofstee
De beroepscommissie is bijgestaan door de secretaris mr. E.W. Bevaart.

Gehoord zijn klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. J.C. de Goeij, en namens het hoofd van voormelde inrichting [...], hoofd behandeling, en [...], waarnemend hoofd behandelingsrapportage.

Door en namens klager is - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.
Klager heeft een legitimatiebewijs van de inrichting nodig, omdat hij een identiteitsloze tbs-er is. De inrichting heeft namelijk al zijn Marokkaans-Franse identiteitsdocumenten verkocht. De inrichting heeft daarvoor excusesaangeboden, maar wil geen aangifte doen van verlies van zijn preciosa. Klager heeft zelf aangifte gedaan en overlegt de schriftelijke aangifte. Advocaten zijn bang om met die kwestie door te gaan bij de nationale rechter. Klager isnu zelf naar het Europees Hof gegaan. Als hij op transport moet, moet hij een legitimatiebewijs bij zich hebben voor het geval er onderweg iets mocht gebeuren. Zonder legitimatiebewijs zou men kunnen denken dat hij wilde vluchten.
In Veldzicht worden wel identiteitsbewijzen gemaakt, die patiënten bij zich moeten dragen.

Namens het hoofd van genoemde inrichting is - zakelijk weergegeven - het volgende verklaard.
In de inrichting worden geen pasjes verstrekt aan patiënten. Patiënten die met verlof gaan krijgen een verlofpas. Sinds 1 januari 2005 is er een legitimatieplicht. Transport van een patiënt gaat via DV & O, in welk geval de patiëntechter geen legitimatiebewijs nodig heeft. Er is dan geen sprake van een strafbaar feit.

secretaris voorzitter

Naar boven