Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0128/GB, 23 maart 2005, beroep
Uitspraakdatum:23-03-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/128/GB

Betreft: [klager] datum: 23 maart 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 14 januari 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) De Marwei te Leeuwarden of de h.v.b.-unit van de locatie Groningen afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 8 augustus 2004 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. De Karelskamp te Almelo.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing als volgt toegelicht. Overplaatsing naar een ander h.v.b. is noodzakelijk voor klager en zijn familie. Hij zou dan bezoek kunnen ontvangen. Klageris niet teruggekeerd van een schorsing van zijn voorlopige hechtenis in verband met moeilijke familieomstandigheden, die verband houden met de crematie van zijn oma.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is niet geherselecteerd voor het door hem gewenste huis van bewaring, omdat het parket in eerste aanleg Almelo is. Slechts in bijzondere gevallen wordt hiervan afgeweken. Hier vallen echter niet de bezoekredenen onder dieklager aanvoert. Klagers zittingsdatum is 10 februari 2005. Daarna kan hij wellicht geplaatst worden in een inrichting in de door hem gewenste omgeving.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als veroordeelde in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk wordenaangemerkt.
Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen. Klager, die recent is afgestraft, zal binnenkort geselecteerd worden voor een gevangenis, waarbij hijeen voorkeur voor een locatie kan opgeven.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 23 maart 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven