Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0058/GB, 17 maart 2005, beroep
Uitspraakdatum:17-03-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/58/GB

Betreft: [klager] datum: 17 maart 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 7 januari 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is op 24 februari 2005 door een lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis De Marwei te Leeuwarden ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 31 maart 2004 gedetineerd. Hij verbleef in de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) Niendure te Almelo. Op 27 januari 2005 is hij overgeplaatst naar de gevangenis De Marwei, waar een regime vanalgehele gemeenschap geldt.

2.2. Klager ondergaat een gevangenisstraf van zestien maanden met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 22 september 2004. De wettelijk vroegst mogelijk v.i.-datum valt op of omstreeks 24 maart 2005.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager weet niet waarom hij vanuit Niendure is weggeplaatst. Klager kan zich ook geen reden voorstellen voor die terugplaatsing naar een huis van bewaring. Hij heeft nooit iets gedaan met een spijkerpistool. Hij zou dat ook nooitdoen omdat hij heel goed weet hoe gevaarlijk dat kan zijn. Klager heeft eigenlijk alleen maar gehoord dat er iets met een spijkerpistool gebeurd zou zijn. Hem is gevraagd wie dat gedaan zou kunnen hebben. Klager wist echter nergensvan en wilde zich daar ook niet mee bemoeien. De melding van [werkgever] is dan ook onjuist. Klager zou dat soort dingen nooit doen. Hij komt op 24 maart 2005 vrij en zal daarom nooit iets doen om zichzelf in de problemen tebrengen. Klager heeft niets misdaan en om die reden heeft hij bezwaar gemaakt tegen de selectiebeslissing. Klager wil, als zijn beroep gegrond wordt verklaard, graag een financiële tegemoetkoming ontvangen voor de problemen die hijdoor deze onjuiste beslissing van de selectiefunctionaris heeft ondervonden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager verbleef in de z.b.b.i. Niendure en werkte sinds 24 december 2004 bij een bedrijf (een palletfabriek) in Nijverdal. Blijkens de verklaring van een medewerker van dat bedrijf bleef klager, ook na herhaaldelijk waarschuwen,doorgaan met het in het wilde weg in de lucht schieten met spijkers (tackers). Dit gedrag brengt de veiligheid van de andere medewerkers in gevaar en dat is niet te tolereren. Consequentie van dit gedrag was dat klager niet langergewenst was bij dat bedrijf. Omdat voor een verblijf in een z.b.b.i. het hebben van werk een voorwaarde is, heeft klager zijn kansen op een langer verblijf in de z.b.b.i. Niendure verspeeld.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis De Marwei is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomendat die beslissing kennelijk is genomen naar aanleiding van een (summier) faxbericht van een medewerker van het bedrijf waar klager sinds korte tijd werkzaam was. Het was, nu klager de in zijn richting geuite beschuldigingenuitvoerig heeft weersproken, noodzakelijk dat de selectiefunctionaris, alvorens zijn beslissing tot herselectie te nemen, uitgebreider onderzoek naar het betreffende voorval had gedaan. Aangezien zulks niet is gebeurd, dient debestreden beslissing te worden vernietigd.
Nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing niet meer ongedaan zijn te maken, klagers einddatum van zijn detentie valt immers op 24 maart 2005, komt klager een tegemoetkoming toe. De selectiefunctionaris is in de gelegenheidgesteld zijn standpunt omtrent de tegemoetkoming te bepalen. De beroepscommissie zal de tegemoetkoming vaststellen op € 150,=.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij bepaalt de aan klager toekomende tegemoetkoming op € 150,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 17 maart 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven