Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0170/GA, 16 maart 2005, beroep
Uitspraakdatum:16-03-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/170/GA

betreft: [klager] datum: 16 maart 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 20 januari 2005 van de beklagcommissie bij de locatie Ooyerhoek, voorzover deze de vaststelling betreft dat geen tegemoetkoming wordt toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft geen tegemoetkoming vastgesteld, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag inhoudende dat klagers recht op privacy geschonden is omdat er werkzaamheden aan het dak plaatsvonden terwijl klager inafzondering verbleef en hij niet op een normale manier gebruik kon maken van douche en toilet, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Er is ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend. Klager heeft wel degelijk iets ondernomen en er over geklaagd dat het niet humaan was. Hij is gedetineerde en geen bezienswaardigheid.Er zit niet de gehele dag personeel boven. Het personeel is er maar driemaal per dag. Daarom is het niet mogelijk, als je naar het toilet wil, om te bellen. Je moet dan wachten tot er iemand is. Verzocht wordt om aan klager eentegemoetkoming toe te kennen, die recht doet aan de genante vertoning.

De directeur heeft geen nadere toelichting gegeven met betrekking tot het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
Indien de rechtsgevolgen van een vernietigde beslissing niet meer ongedaan te maken zijn, kan in daarvoor in aanmerking komende gevallen een tegemoetkoming worden vastgesteld voor het door betrokkene ondervonden ongemak. Genoemdongemak bestond voor klager uit de omstandigheid dat dakdekkers zonder belemmering in klagers afzonderingscel konden kijken.
De tegemoetkoming is niet bedoeld als schadevergoeding, voor het verkrijgen waarvan andere wegen openstaan. Zo kan klager ingevolge de circulaire van 13 augustus 1993, kenmerk 383893/93/DJ, een verzoek om schadevergoeding richtenaan de directeur van de desbetreffende inrichting, terwijl hij zich ook kan wenden tot de civiele rechter.
De beroepscommissie komt, gelet op het vorenstaande en de omstandigheden van het geval, tot het oordeel dat aan klager na te melden tegemoetkoming dient te worden toegekend, hetgeen leidt tot de volgende beslissing.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, voorzover in beroep aan de orde, en stelt een tegemoetkoming ten behoeve van klager vast van € 7,50.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 16 maart 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven