Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0176/GB, 14 maart 2005, beroep
Uitspraakdatum:14-03-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/176/GB

Betreft: [klager] datum: 14 maart 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 januari 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) te Rotterdam of omgeving afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 4 december 2004 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Roermond.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar een h.v.b. te Rotterdam of omgeving als volgt toegelicht. Klagers hele familie woont in Rotterdam. Sinds 4 december 2004 verblijft klager inVught en al die tijd heeft hij geen bezoek ontvangen van zijn familie, omdat de afstand te groot is. Klagers vrouw kan de kosten van het openbaar vervoer niet dragen, omdat ze een kleine uitkering heeft. Het belangrijkste is datklager weer contact krijgt met zijn kinderen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Bezoek is geen urgente reden voor overplaatsing. Klager is preventief gehecht voor het arrondissementsparket Roermond in het h.v.b. Roermond. Overplaatsing van klager zou het beginsel van een goede rechtsgang, waarbij een goedebereikbaarheid van de inrichting en toegang tot de gedetineerden voor justitiële functionarissen, rechtshulpverleners en ander hulpverlenende instanties voorop staat, in de weg staan.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klagers strafvervolging vindt plaats in het arrondissement Roermond en klager is preventief gehecht in ditzelfde arrondissement. De beroepscommissie is van oordeel dat het belang van een goede rechtsgang in casu prevaleertboven het bezoekbelang van klager, die het door hem gestelde niet met een nadere verklaring heeft onderbouwd. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is niet in strijd met de wet en kan,bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 14 maart 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven