Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0126/GB, 4 maart 2005, beroep
Uitspraakdatum:04-03-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/126/GB

Betreft: [klager] datum: 4 maart 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 10 januari 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Schutterswei te Alkmaar afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 15 december 2004 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in de h.v.b.-unit van de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar het h.v.b. Schutterswei als volgt toegelicht.
Klager is meerdere keren bedreigd door M.N.. Zij heeft gedreigd klager te (laten) vermoorden. Zij heeft bij de reclassering gewerkt in de regio Dordrecht en zij saboteert klagers recht op reclassering. Klager moet om die reden hulpvan de reclassering gaan zoeken in de regio waar hij vandaan komt, Noord-Holland. Klager heeft heel veel vrienden en kennissen die in Noord-Holland wonen. Ook zijn vriendin woont in Noord-Holland. Het is voor klagers advocaat ookheel moeilijk om hem in Dordrecht te bezoeken. Gelet op de feitelijke afstand tussen Hoorn en Dordrecht is er sprake van een communicatieprobleem, hetgeen de rechtsbijstand aan klager aanzienlijk beperkt.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager wilde overgeplaatst worden, omdat hij dacht vermoord te worden in de inrichting. Aangeboden is om klager elders dicht bij het parket van insluiting te plaatsen, maar klager gaf aan dan liever in Dordrecht te blijven zitten.Klager is geplaatst in Dordrecht, omdat hij preventief gehecht is voor het parket Dordrecht.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager heeft verzocht om overplaatsing naar het h.v.b. Schutterswei te Alkmaar. Zijn verzoek is afgewezen omdat hij preventief gehecht is ten behoeve van het arrondissementsparket Dordrecht en de transportlijnen naar derechtbank zo kort mogelijk gehouden dienen te worden. Klager heeft aangevoerd dat hij meerdere keren bedreigd is en gevaar loopt in de locatie Dordtse Poorten. Nu aan klager is aangeboden om hem dicht bij het parket van insluitingelders te plaatsen en klager dit heeft geweigerd, is niet aannemelijk geworden dat er daadwerkelijk sprake is van een serieuze dreiging. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is nietin strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaar- wegend om tot een ander oordeel te komen. Uit het feit dat klager ervoor heeft gekozen om zich te doen bijstaan door een raadsman, die kantoor houdtbuiten het arrondissement van insluiting, vloeit niet zonder meer voort dat zijn recht op rechtsbijstand zou worden beperkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 4 maart 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven