Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0147/JB, 1 maart 2005, beroep
Uitspraakdatum:01-03-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/147/JB

Betreft: [klager] datum: 1 maart 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.B.Baumgarten, namens

[...], geboren op [...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 21 januari 2005 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem als p.i.j.-passant, in afwachting van plaatsing in een behandelinrichting, te plaatsen in de justitiële jeugdinrichting Harreveld teHarreveld, niet-ontvankelijk verklaard.

2. De beoordeling
De selectiefunctionaris heeft het namens klager ingediende bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard omdat dit pas 34 dagen na verzending van de plaatsingsbeslissing is ontvangen. In de reactie op het hiertegen ingediendeberoepschrift, waarin is aangevoerd dat het bezwaar tijdig is gefaxt naar het op de plaatsingsbeschikking vermelde – doch achteraf onjuist gebleken - faxnummer, heeft de selectiefunctionaris erkend dat het bezwaarschrift toch tijdigis ingediend. Dit maakt dat het beroep als kennelijk gegrond moet worden aangemerkt en dat de aangevochten beslissing zal worden vernietigd. De beroepscommissie zal de selectiefunctionaris opdragen een nieuwe beslissing te nemen metinachtneming van deze uitspraak. Zij zal, nu de rechtsgevolgen van de beslissing ongedaan zijn te maken, geen tegemoetkoming vaststellen.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de beslissing van de selectiefunctionaris en draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. J.A.C. Bartels, voorzitter, prof.dr. R.A.R. Bullens en prof. dr. J. Junger-Tas, leden, bijgestaan door mr. F.H.L. Cusell-te Gussinklo, secretaris, op 1 maart 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven