Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0091/GB, 25 februari 2005, beroep
Uitspraakdatum:25-02-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/91/GB

Betreft: [klager] datum: 25 februari 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 7 januari 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te over te plaatsen naar de afdeling voor psychologisch onvolwassenen (jovo-h.v.b.) Zwolle ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 15 november 2004 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie de Grittenborgh te Hoogeveen. Op 16 februari 2005 is hij overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. Zwolle.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager zou graag geplaatst willen worden in het h.v.b. De Karelskamp te Almelo. Reden daarvoor is dat Almelo goed bereikbaar is voor zijn ouders, die in Duitsland wonen. Klager heeft een zeer goede band met zijn ouders. Omdat zijnvader een slechte conditie heeft, kan hij niet ver reizen. Klager is tijdens zijn verblijf in Hoogeveen niet door zijn ouders bezocht. Hij heeft eerder in het h.v.b. in Almelo gedetineerd gezeten. Ook toen was er voor hem eenjovo-indicatie maar hij mocht toch in Almelo blijven. Klager was toen 20 jaar. Inmiddels wordt hij 23 jaar en hij hoopt dat hij daarom naar Almelo overgeplaatst kan worden. Klager kan zich ook niet vinden in zijn jovo-indicatie.Momenteel verblijven er op zijn verblijfsafdeling vijf medegedetineerden die jonger zijn dan hij en die geen jovo-indicatie hebben. Door klagers advocaat zijn tot tweemaal toe verzoeken gedaan voor plaatsing in De Karelskamp inAlmelo. Daarop is door de selectiefunctionaris in het geheel niet gereageerd. Klager heeft ook problemen met zijn jovo-indicatie omdat hij dan niet naar Almelo kan en dus geen bezoek meer kan ontvangen van zijn ouders.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is op grond van de daarvoor geldende bepalingen geselecteerd voor plaatsing in het jovo-h.v.b. te Zwolle. Klager voldoet aan de criteria voor een jovo-plaatsing. Klager voert aan dat hij bezwaar heeft tegen die plaatsingomdat zijn ouders hem dan niet meer kunnen bezoeken. Dat is voor klager heel vervelend maar voor de selectiefunctionaris geen reden om hem dan niet voor plaatsing in een jovo-h.v.b. in aanmerking te laten komen. Omdat deinrichtingen met een jovo-h.v.b. niet zodanig over het land verspreid liggen dat iedere gedetineerde op een redelijk bereisbare afstand van zijn woonplaats kan worden geplaatst, is klager geplaatst in Zwolle.

4. De beoordeling
4.1. Volgens artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden worden in inrichtingen of afdelingen voor bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst die ouderzijn dan 17 jaar en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassenen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen, Ministerie van Justitie, DienstJustitiële Inrichtingen, augustus 2001, kan worden afgeleid dat psychologische onvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Daarbijkomt dat gedetineerden in de leeftijd van 16 tot (indicatief) 24 jaar zich in het algemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in een inrichtingvoor psychologisch onvolwassenen vindt indicatiestelling plaats.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden aanhef en onder b., qua leeftijd valt onder de categorie gedetineerden die ineen jovo-inrichting kunnen worden geplaatst. Blijkens de bij de stukken gevoegde indicatiestelling zou klager voorts één tekortkoming hebben in het kader van de beoordeling van de vraag of hij in aanmerking komt voor plaatsing ineen jovo-inrichting. Klager zou first-offender zijn. Blijkens de nageleverde informatie van de selectiefunctionaris is klager eerder ter zake van een vermogensdelict veroordeeld en daarvoor ook gedetineerd geweest. Klager kanderhalve niet worden aangemerkt als first-offender (in de zin van de indicatiestelling), zodat de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris niet is gebaseerd op gronden die deze beslissing kunnen dragen. Het beroep zal daaromgegrond worden verklaard. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor toekenning van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken naontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 25 februari 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven