Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0063/GB, 25 februari 2005, beroep
Uitspraakdatum:25-02-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/63/GB

Betreft: [klager] datum: 25 februari 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P.H.W. Spoelstra, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 5 januari 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Roermond afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 26 november 2004 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Zoetermeer.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar het h.v.b. Roermond als volgt toegelicht.
Klager ziet in verband met de afstand Swalmen-Zoetermeer zijn drie schoolgaande kinderen slechts een enkele maal tijdens de bezoekmomenten in het h.v.b. Zoetermeer. Iedere keer, dat zij hem vanuit Swalmen bezoeken, moeten zij eenschooldag missen. Er valt op dit moment ook geen transport meer van klager te verwachten. De officier van justitie heeft geen enkel bezwaar tegen de overplaatsing. De argumentatie van de selecteur is hiermee ontkracht. Voorts heefthet detentieberaad Zoetermeer een positief advies uitgebracht ten aanzien van de gevraagde overplaatsing.
Verzocht wordt om het beroep gegrond te verklaren en te beslissen dat klager op zo kort mogelijke termijn wordt overgebracht naar het h.v.b. Roermond, dan wel een ander h.v.b. zo dicht mogelijk in de buurt van Swalmen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klagers verzoek tot overplaatsing is afgewezen, omdat klager thans gedetineerd is voor het parket Den Haag. Het is van belang dat gedetineerden zo veel mogelijk in de omgeving van het parket worden geplaatst waarvoor zij gedetineerdzijn. Plaatsing verder van de rechtbank betekent namelijk langere transporten, hetgeen de rechtsgang niet ten goede komt. Zeker als blijkt dat men door de lange afstanden niet tijdig bij de rechtbank kan komen. De reisafstandRoermond-Den Haag is een probleem. Men kan vanuit Roermond klager niet vóór 12.00 uur bij de rechtbank te Den Haag aanvoeren. Meegespeeld heeft dat klager wekelijks bezoek ontvangt en er niet blijkt van bijzondere omstandighedenen/of problematiek zoals ziekte.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek afgewezen omdat klager in het arrondissement van vervolging dan wel in de directe omgeving daarvan gedetineerd dient te zijn. De officier van justitie van het arrondissementsparkette Den Haag heeft echter aangegeven geen bezwaar te hebben tegen overplaatsing van klager naar het h.v.b. Roermond. Gelet hierop komt de beroepscommissie, mede gelet op het belang van klager om bezoek te ontvangen van zijn drieschoolgaande kinderen nu ook het detentieberaad van de p.i. Haaglanden het verzoek ondersteunt, tot het oordeel dat de bestreden beslissing dient te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwebeslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 25 februari 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven